13. Länk till predikan angående bön.

Uppdatering: Detta inläggs syfte är bl.a. att försöka belysa frågorna: Vad är inlärt beteende kopplat till religiösa traditioner och vad är baserat på sund undervisning utifrån bibeln? Och varför verkar det finnas så få kristna som reflekterar över vad deras egna grunddokument, dvs. bibeln, säger i vissa ämnen.

För att ta det lite kort. Efter att ha besökt ett antal pingstkyrkor och en del andra frikyrkor, så la jag märke till att de flesta medlemmar som bad högt, bad till Jesus i Jesu namn?    Detta gjorde mig lite förvånad då jag inte fann det varken logiskt eller teologiskt. Dessutom fick jag det inte riktigt att gå ihop med min förståelse av Jesu och lärjungarnas egna undervisning. Tre-enighetsläran är komplex och samtal om bön är känsligt så det är viktigt att vara varsam men frågor behöver ställas ibland.

Om vi skall utgå från vad bibeln uttryckligen säger så lär det nya testamentet att vi skall be till Fadern i Jesu namn. Både evangelier som brev. Både Jesus och apostlarna lär ut detta! Här är några exempel på bibelställen:

Matt 6:6-18, Joh 4:23-24, Joh 16:23-28, Apg 4:24-31, Gal 1:1-4, Gal 4:4-7, Ef 1:1-3,         Ef 1:16-17, Ef 2:17, Ef. 3:10-17, Kol 1:1-3, 1 Joh 4:14-15, 2 Joh.1:3.

Jag är medveten om att det finns olika tolkningar angående detta med tre-enighetsläran och bön och vidhåller att det är en komplex fråga. Argumenten som ges till varför många kristna endast ber till Jesus och ibland Gud, Herren och Anden är att i och med att Gud är tre-enig så spelar det ingen roll hur de ber och att det är hjärtat som räknas. Men frågan en kristen bör ställa sig är: Varför undervisar då Jesus som han gör i Matteus evangelium och varför fortsätter lärjungarna att be till Fadern efter Jesu himmelsfärd?

Jag har inte något direkt svar mer än att det kanske finns en viss ordning som vi inte förstår oss på eller så beror det på hur vi tolkar bibeln. Men oavsett vad svaren är angående dessa frågor om bön så visar det att en kristen påverkas till hög grad av samfundstradition och inlärda religiösa beteenden vilket märks i praxis. Utmaningen är att undvika detta dike, börja ställa lite frågor och söka efter Guds ledning i skriften istället vilket inte alltid är så lätt speciellt när man är omedveten om ens egna religiösa beteende.

Men det kan vara viktigt för dagens kristenhet att ibland stanna upp och reflektera lite samt ställa sig frågan: Vad är inlärt religiöst beteende respektive vad är sund biblisk undervisning?

Men glädjande nog så finns det fortfarande predikanter som vågar ta upp lite svåra frågor och i detta fall angående vad bibeln lär uttryckligen om bön.

Här är en länk till en predikan av Sven Bengtsson pastor i pingstkyrkan i Skövde.

Predikan heter: Lär känna din himmelske Fader.

Jag tar mig friheten att citera några väl valda ställen ur predikan:

”Religiöst beteende som är mer än härmning av tidigare generationer. Man gör det andra gör, man lyssnar vad andra gör utan att egentligen ifrågasätta om det är nytestamentligt.”

”Jesu uppdrag var ju att föra oss till Fadern inte till sig själv! Det är ju vad uppdraget, försoningsverket och målet är.”

OBS! Jag vill nämna att jag inte känner till denna predikant något närmre utan har endast lyssnat på denna predikan, vilken jag finner sund även om jag kanske inte håller med i varje detalj. Lyssna gärna först på predikan innan åsikter ges.

12. OAS rörelsens kopplingar till den katolska kyrkan

 Detta inlägg är endast till för att belysa de kopplingar som finns mellan den svensk kyrkliga rörelsen OAS och den katolska kyrkan. Ingenting annat. 

Utdrag ur den troende katoliken Bengt Malmgrens tal på en OAS konferens 2012:

”Vi katolska karismatiker är fullt ut katoliker som underordnar oss Katolska kyrkans läroämbete och våra lokala biskopars pastorala ansvar. Vi är inte ute efter att bilda någon ny kyrka, utan främja Andens liv i hela Katolska kyrkan.”

”Helt naturligt relaterar man till varandra och upplever sig som medlemmar i en och samma familj. Det finns inget behov av mer fasta formella strukturer – man är medvetna om att man redan är fullt inlemmade i Katolska kyrkans gemenskap, vilket är fullt tillräckligt.”

”En av de drivande krafterna som medverkade till dessa tydliga formuleringar var en av de fyra kardinaler som utsetts till att strukturera koncilieförhandlignarna: den belgiske Kardinal Joseph Leon Suenens. Han utsågs också senare av påven Johannes Paulus II att vara Katolska kyrkans kontaktbiskop till förnyelsen, och han har betytt mycket för att förankra den Karismatiska förnyelsen vid kyrkans hjärta.”

”Det är också viktigt att finna en hälsosam balans och dynamisk spänning mellan de karismatiska och institutionella dimensionerna i Kyrkan. Som karismatiska katoliker är vi trogna mot kyrkan och helt underställda läroämbetet och dess vägledning. Vi är i första hand katoliker, sedan är vi karismatiska.” 

Anders Arborelius – katolsk biskop – talare vid OAS konferens 2012.

Detta är ett utdrag ur artikeln Guds moders högtid som han har skrivit: (OBS! Detta är inte det tal han höll på OAS-konferensen)

Länk: http://www.katolsktfonster.se/texter/aa003.htm

”Hon vakar över oss med samma ömhet som över Jesusbarnet. I den vigningsbön som påven Johannes Paulus II bad den 8/10 i Peterskyrkan – och som jag fick be i vår Domkyrka den 7/12 – heter det:” 

Nu, när vi nalkas slutet av detta Jubelår, då du, o Moder, på nytt har skänkt oss Jesus, ditt jungfruliga skötes välsignade frukt, Ordet som blivit kött, världens Frälsare, hör vi allt klarare den ljuva återklangen av hans ord som anförtror oss åt dig, som gör dig till vår Moder: ’Kvinna, där är din son.’ När han anförtrodde aposteln Johannes åt dig, och med honom också Kyrkans barn och alla människor, förringade Kristus inte, utan bekräftade på nytt, den roll som tillkommer endast honom som världens Frälsare.

”I dag får vi också be med Maria för fred i vår värld. Som rubrik för sitt brev till denna bönedag har påven satt ”Dialog mellan kulturerna – för en kärlekens och fredens civilisation.” 

Predikan vid högmässa 2010:

Länk: http://www.katoliknu.se/html/bskp_anders_homila_100529.htm

”Kära bröder och systrar. Vi är alla här idag för att tillsammans ära Jungfru Maria, för att få hennes hjälp och beskydd, så att vi kan leva i ständig förening med Jesus Kristus.”

”Det är Jungfru Marias uppgift i Kyrkan att hjälpa oss att leva ett heligt, rent och kyskt liv i Jesu efterföljd. Därför ber vi alla att hon skall hjälpa oss att bli Jesus ännu mer trogna.”

”Därför ber vi i dag Maria att hon hjälper oss att bli bättre kristna, mer trofasta katoliker, så att vi verkligen här i Sverige kan hjälpa människor som inte känner Kristus att få möta honom.”

”Därför ber vi i dag speciellt för dem som har vänt Kristus och Kyrkan ryggen att de får Jungfru Marias hjälp och beskydd för att hitta vägen tillbaka till Kristus och Kyrkan.”

” I dag ställer vi alla dem under Jungfru Marias beskydd.”

”Det är min bön och önskan för er alla att Jungfru Maria hjälper er att leva detta ständiga ja-ord i ert dagliga liv, så att er katolska tro inte bara är något som gäller en timme på söndagen….”

”Här i dag har vi gått med Maria i skogen och det var vackert? Men vi gick också på gatan medan bilarna susade förbi, och det var lite farligt att gå där….?

”Det är det som vi ber Jungfru Maria om här i hennes, vårt och hela världens Oskarström. Här på denna heliga plats får vi räkna med att Maria brer ut sin mantel, att hennes beskydd och förbön når upp till Jesus Kristus. Vi anbefaller oss alla till henne. Heliga Guds Moder, vår Fru av Oskarström, bed för oss.”

Fler citat:
”För att få del av jubelårets avlat gäller som alltid: att man avlägger en sakramental bikt som måste vara individuell och fullständig och tar emot eukaristins sakrament, vilken åtföljs av ”vittnesbördet om gemenskapen med Kyrkan, uttryckt i bönen i den Helige Faderns intention, liksom i kärlekshandlingar mot vår nästa och botövningar” (Anders Arborelius) 
– Totus tuus – ”helt och hållet din” var det ord som Johannes Paulus antog som sitt valspråk. Han ville helt och hållet tillhöra Jungfru Maria, eftersom hon helt tillhörde Jesus. Denna öppenhet för Maria som vår moder, är nog själva nyckeln för att förstå vem Johannes Paulus var. (Anders Arborelius)
”För alla som deltar i Katolska kyrkans Mässa och går till kommunion hos oss förväntar vi oss trohet mot påven och kyrkans tradition och den lära som kyrkan förkunnar. Det senare omfattar Traditionen så som den tolkats och förståtts av Kyrkan från den första tiden fram till idag.” (Anders Arborelius)
Efter att ha läst dessa citat så är det ganska förbluffande att biskop Anders Arborelius blir inbjuden att tala på möten hos protestantiska rörelser? Av förklarliga skäl tar inte den katolske biskopen upp de områden i katolsk teologi som protestanter är tveksamma till och det kanske är förståeligt, utan håller sig till de områden där konsensus råder. Läs gärna: (2 tim. 4:3-4)
(OBS! Detta innebär inte att det inte finns problem och läromässiga brister inom den protestantiska och frikyrkliga rörelsen.) 
Personer som ger sitt stöd till Enhetens kyrka i Östanbäcks kloster:
•    Anders Arborelius OCD, biskop i Stockholms katolska stift

•    Mar Dioscoros Benjamin Atas, ärkebiskop, patriarkalvikare, Södertälje
•    Ulf Ekman, pastor, församlingen Livets Ord, Uppsala
•    Per Englund, präst, ordförande i Förbundet för Kristen Enhet, Knivsta
•    Sune Fahlgren, teol dr, Evangeliska frikyrkan, Örebro
•    Rune Ferngren, direktör, Haninge
•    Roald Flemestad, dr theol, biskop electus i Nordiska Katolska Kyrkan, Oslo
•    Biörn Fjärstedt, biskop em.,
•    Bertil E. Gärtner,  biskop för Östanbäcks kloster
•    Peter Halldorf, pastor, Bjärka-Säby
•    Bengt Holmberg, professor emeritus, Lund
•    Sture Holmberg, kyrkoherde, Kila, Västmanland
•    Carl-Olov Hultby, riksevangelist, Svenska Missionskyrkan, Sala
•    Berit Simonsson, inspiratör OAS-rörelsen, Henån
•    Gunnar Weman, ärkebiskop em, Sigtuna
•    Per Åkerlund, präst, bokförläggare, Skellefteå
•    Leif W. Östborg, prost, Västerfärnebo, Västervåla

Bengt Malmgren talar om sin medverkan i OAS rörelsens vårmöte. Här på bild med Hans Weichbrodt och Berit Simonsson bl.a.
Länk: katolsktfonster.se/forum/blogs/bengts_blogg/archive/2012/03/23/v-229-r-oas-p-229-197-h-stiftsg-229-rd.aspx

 

Ledarresa OAS. Till Rom och Vatikanen.

”Vi besöker också den Romerska-Katolska kyrkans centrum med bl.a. Vatikanen och onsdags-audiensen hos Påven. Under veckan kommer vi också att möta flera framträdande personer i den katolska karismatiska förnyelsen.”

Länk: http://www.kingtours.se/Ledarresa-med-Oas-till-Rom

Påvens predikant besöker OAS konferens:

”Talarna spände från väckelseevangelisten Daniel Viklund, via journalisten Göran Skytte till påvens predikant Raniero Cantalamessa, som ifjol även gästade Oasrörelsens sommarmöte som då hölls i Borås.”  (Tidningen Dagen.)

Reflektion: Som det går att se finns det ett ganska nära samarbete med en del katolska företrädare och OAS. Att hävda att de endast har relationer med katolska karismatiker säger inte så mycket i praktiken. De åker till Vatikanen på studiebesök, det finns inget öppet ifrågasättande av de osunda delarna i den katolska kyrkans lära (inte efter vad jag har funnit i alla fall), de har bjudit in katolska talare vid ett flertal tillfällen vilket sänder en symbolisk signal till OAS besökarna att dessa är doktrinärt godkända. Hade OAS exempelvis bjudit in en mormon att tala på en gudstjänst?  De katolska karismatikerna säger själva att de är helt underställda läroämbetet och trogna den katolska kyrkan vilket gör att det inte finns någon skillnad mellan en katolsk karismatiker och en ”vanlig” katolik i lärofrågor. De är båda bundna vid att följa vad påven och kardinalerna beslutar.

 

11. Intervju med Hans Wolfbrandt, styrelsemedlem i New Wine.

Anledningen till att jag valde att göra en intervju med Hans Wolfbrandt präst i Sv.kyrkan i Lysekil samt styrelsemedlem i New wine är bl a:

1. Efter att ha besökt en konferens som New wine anordnade i Vänersborg blev jag nyfiken på vad denna organisation står för och vilka dess andliga influenser är.

2. I och med att de har bjudit in talare/predikanter med tydliga kopplingar till NAR och Torontorörelsen så blev jag nyfiken på hur de resonerar runt dessa inbjudningar.

3. I min research runt Iris ministries blev det naturligt att kontakta New wine.

4. Har lärt mig att det är bra att låta organisationer/kyrkor/religionsförespråkare tala för sig själva. Det blir tydligast så!

Denna intervju spelades in och jag har skickat innehållet i (vad Hans Wolfbrandt har sagt) i denna intervju till honom och fått det godkänt. Jag delar upp intervjun i frågor och svar, men ibland skriver jag även ner vad han har sagt. Runt varje fråga skriver jag sedan en kort reflektion.

1. Vad är New wine?

HW: En ekumenisk förnyelserörelse som har sin källa i Vineyard och John Wimbers undervisning och den väckelse som skedde kring honom. Den har även sin rot i den anglikanska kyrkan. Det är en helt ekumenisk rörelse som är uppbyggd som ett nätverk med regionala träffar. Dess grundvärderingar är: En Gudsrikesteologi med den lokala församlingen som bas. Stor betoning läggs på tillbedjan, lovsång, undervisning och betjäning.

2. Vad har New wine för andliga/kyrkliga influenser?

Hans menar själv att han är där han är idag på grund av att han mötte John Wimbers undervisning på 80-talet. New wine brukar ha som mål att fråga sig var någonstans är Guds ande? Rörelsen har försökt ta reda på detta och vara en del av dessa strömningar. Man har dock inte alltid sagt ja till all väckelse exempelvis Lakeland.

Hans nämner vidare att norska OAS rörelsen var starkt påverkade av Toronto rörelsen när det begav sig. Han har själv varit aktiv i svenska OAS rörelsen. Hans säger att New wine är påverkade av Bill Johnson och Bethel Church när det gäller det andliga som händer inom rörelsen. De har både haft Bill Johnson och Randy Clark på olika ledarkonferenser. Randy Clark som är en slags efterträdare till John Wimber var med i torontorörelsen utan ett formellt medlemskap i Vineyard.

(Not: Toronto vineyard uteslöts formellt ur Vineyardrörelsen i början på 90-talet.)

Hans har noterat att Johnson och Clark arbetar en hel del ihop och har kopplingar till Iris ministries och Heidi Baker. Han vet dock inte exakt hur deras nätverk ser ut.

Min kommentar: Här säger Hans Wolfbrandt tydligt att New wine är påverkade andligt av Bill Johnson och Bethel Church? För den som är intresserad går det även att studera vilken person Vineyards grundare John Wimber blev inspirerad av, en viss Lonnie Frisbee. Angående Heidi Bakers kopplingar till NAR och Torontorörelsen och dess olika nätverk så finns de ganska tydligt redovisade i post nr. 9 på denna blogg.

3. Vem tog beslutet att kalla Heidi Baker till konferensen i Vänersborg?

HW: Styrelsen i New vine tog beslutet att kalla Heidi Baker till konferensen i Vänersborg. De hade gjort en prövning på denne talare innan i och med att några (New vine) aktiva hade varit på en stor New Vine konferens i England. De upplevde något hos Heidi Baker när det gäller under och tecken som de själva inte riktigt hade mött. De hade en diskussion och bad över detta och upplevde att hennes smörjelse kunde berika och sporra dem. Därför beslöt vi att bjuda in henne. New vine vill gärna att de talare som blir inbjudna är med under hela konferensveckan. När det gäller henne så var hon endast med på ett kvällsmöte och ett morgonmöte. Det tyckte jag var olyckligt men det gick inte att ordna praktiskt på något annat sätt.

Min kommentar: Enligt Heidi Baker själv så sa hon att hon var längre på resande fot än hon var närvarande på konferensen. (Not: Att a ta sig från Pemba i norra Mocambique till Vänersborg är en resa på ca 30-40h enkel väg!)

Hans nämnde att styrelsen resonerade kring detta logistiska problem. Men han kände att han gärna ville testa på hennes undervisning.

4. Hur finansierar New wine sin konferens och vad för slags arvode utgick till Heidi Baker?

HW: Allt finansieras via amälningsavgiften. Det är endast talare utanför New wines organisation som får ersättning utöver resekostnader. Så i detta fall fick Heidi Baker ett fast arvode, resekostnaderna betalda (ca 25-50000 kr beroende på flight) samt kollekt till Iris ministries arbete.

5. Gjorde New wine i detta fall någon bakgrundsresearch på Iris ministries och Heidi Baker?

HW: Vi har kollat upp vilket nätverk hon har, vi har läst hennes böcker, lyssnat på undervisning, haft kontakt med folk som har arbetat med henne. Vi har även en dialog med New wine i England och anglikanska kyrkan angående vad som har varit bra på deras konferenser och vad som skulle kunna berika New wine i Sverige.

Hans nämner vidare att han har mött Heidi Baker personligen och upplever det som genomgående positivt. Han kan dock känna sig lite främmande för vissa moment i dennes kultur och sätt att leda möten.

HW: Det kanske inte alltid passar till New wine men det kan ända vara värt att ha det. Men jag upplever att det finns en smörjelse och att många har bekräftat det som äkta samt att det kan ge inspiration. Det går inte att ta av olika rörelser rakt av, men jag vill gärna ha del av det när jag känner igen Guds ande.

Hans menar att det finns så mycket verifierat att Gud gör under via Heidi Baker via det han har läst, själv sett och talat med andra om.

6. Vad har du att säga angående det Iris minstries hävdar i dokumentären ”Riches of the poor”. (bl a 5000 planterade kyrkor och 60 dokumenterade uppväckanden från de döda.)

HW:  Jag har ingen aning om detta då jag inte har läst något eller känner till något vidare om deras arbete i Mocambique. Det jag har hört är Heidi Bakers egna story. Däremot har jag träffat människor som jag har ett 100% förtroende för som har sett under och tecken när de har besökt Iris ministries i Mocambique.

(Jag frågade efter en sådan person som har varit i Pemba och Hans nämnde en person vid namn John Cole.)

Hans anser dock att det är viktigt att pröva olika tjänster och sammanhang. Det får ju inte finnas något bluff och båg i det. Han nämner vidare att han personligen har träffat Bill Johnson och han säger att han har ett väldigt stort förtroende för honom. Om Bill Johnson verifierar det Heidi Baker och Iris ministries säger så känner han sig väldigt trygg.

Min kommentar: Återigen visar Hans Wolfbrant och indirekt New wine vilket stort förtroende de har för Bill Johnson!? Det räcker alltså att han verifierar något för att de skall känna sig trygga?

7. Har New wine hade kontaktat några lokala kristna i norra Mocambique för att höra vad de anser om Iris ministries?

Hans svarade att de hade de inte gjort, i alla fall inte han.

Min kommentar: Intressant att New wine inte har kontaktat några ”neutrala” kristna eller andra organisationer som inte arbetar direkt med Iris ministries för att höra deras erfarenheter och åsikter. Det finns ju exempelvis ett antal svenska missionärer som verkar i detta område.

8. Vad tror du om dessa sk. guldregn som sker i Bethel Church, Redding. Är det äkta vara?

HW: Självklart. Jag har själv medarbetare i min kyrka som har sett det.

Då jag frågade om dessa har gått till en guldsmed och kontrollerat guldet, så syftade han på att en medarbetare till honom som var där på fortbildning inte just sett guld men snarare ett Glory Cloud, en form av manifestation av Guds synliga närvaro.

HW: Jag tycker dock att Bill Johnson eller Bethel Church inte gör någon grej av det. Utan det viktiga är att söka och längta efter Guds närvaro.

9. Angående profetian som Heidi Baker sa på mötet i Vänersborg där hon säger att Gud sa åt henne att alla som var närvarande på mötet skall föra 10 st till frälsning inom ett år. Nej, förresten hon ångrade sig på scenen efter att Gud hade sagt att det skulle vara 12 st istället. Hur ser du på detta?

HW: Jag uppfattade inte att detta var en profetia, utan att det skulle ses som en utmaning istället. Frågan är om hon sa att det skulle ske eller om det finns en utmaning i det? Men oavsett hur hon formulerat sig så tror jag att Gud har sagt detta till henne. Så som det profetiska överhuvudtaget fungerar handlar det ju alltid om att det finns ett löfte. Det finns någonting som ges som en utmaning. Oavsett vad som har sagts, hur man uppfattar det, så tycker jag att man kan uppfatta det som att potentialen för väckelse finns här, därför att Gud ger den möjligheten. Många har tagit detta som en uppmuntran. Om man säger att detta skall ske så kan det vara slarvigt uttryckt och jag själv hade inte uttryckt mig så. När vi pratar om det profetiska så finns det flera dimensioner. Det finns en utmaning och ett löfte. Det är ju viktigt att säga ja till dessa utmaningar personligen för att vara en del i dessa löften.

Han nämner John Wimbers undervisning och att i det nya förbundet så är profetior tillför uppmuntran och tröst. Profetian är i första hand inte en framtidsförutsägelse.(?)

HW; I och med att alla kan profetera i det nya förbundet så är det viktigt att pröva dessa profetior. John Wimber och Vineyard kom med grundläggande undervisning angående detta: Exempelvis om 25% av en profetia skulle vara falsk eller fel, är den som profeterar en falsk profet då? Kan någon som talar i köttet ändå förmedla något av Gud? Kan man inte pröva och urskilja det goda? Hans menar att Johan Wimber undervisar att en bra profet kanske är 80% i anden och 20% i köttet. Det går ju genom en människa så det är inte konstigt om inte allt blir rätt? I klassisk pingst teologi så har man en bild av att det måste vara 100% ifrån Gud, annars är det falskt. Jag håller inte med om detta. I en vanlig predikan finns det mycket som är dåligt, så det gäller för lyssnaren att urskilja och pröva vad som är ande.

Min kommentar: Tyvärr så tolkar jag detta som en lång bortförklaring för vad Heidi Baker sa på detta möte. Många har nog inte tro för vad hon sa här om vi skall vara ärliga, men de vill nog inte erkänna detta och använder sig av olika bortförklaringar istället. Hon sa klart och tydligt att det var Gud som sa detta till henne. Att då börja med att det kan ses som en uppmuntran och att en profet kan ha 75-80% rätt är lite långsökt. Vad säger gamla testamentet om profeter som inte profeterar rätt? Det lär ju märkas den 1:e juli 2013. Då kan vi pröva denna profetia antar jag.

(Skall försöka finna en inspelning från detta möte så att fler får möjligheten att bedöma och tolka.)

10. Hur ser du på påståendet som Heidi Baker gör i slutet på mötet där hon nämner för barnen att det finns ett rum i himlen där de kan hämta/be ner kroppsdelar ifrån himmelen?

Hans svarade att det inte finns någon biblisk grund för detta påstående. Och han vet inte om någon tog upp detta med henne efteråt. Han tolkar det som att Heidi Baker säger detta för att skapa tro hos lyssnarna att någonting nytt kan skapas. Han har själv sett ett ben bli längre vid ett tillfälle men har personligen inte sett exempelvis en arm växa ut och menar att det är bibliskt att be om ett nyskapelseunder men att det teologiskt inte håller att säga att det finns ett rum i himlen med kroppsdelar.

11. Hur ser du på de olika manifestationer som visar sig ibland på era konferenser?

Hans nämner att allt vi ser är inte Guds ande när någon skakar ex. Angående tolkens olika manifestationer under predikan på söndagsmötet så reagerade han inte nämnvärt då det är så vanligt. Ibland är det Guds ande och ibland så är det kött.

HW: Ibland så blir det starka reaktioner i mötet med Guds ande. Jag försöker personligen själv dämpa ner vissa uttryck när människor vill ha uppmärksamhet. Jag har själv märkt att det finns en ganska stor grupp kristna som är rotlösa och åker runt och söker ”kickar” på olika konferenser.

Tillbaks till Heidi Baker så anser Hans att hon inte hade någon teologisk undervisning direkt. Det var ju mer berättelser och vittnesbörd och han tyckte personligen att det var väldigt långt. Den feedback de har fått har dock varit övervägande positiv, de har känt igen Guds ande, blivit berörda, blivit utrustad av hennes betjäning.

Min kommentar: Uppenbarligen känner kristna olika i denna fråga. Här gäller det att vara vis.

12. Vad anser du om katolska kyrkan?

HW: Jag är själv rätt så positiv till denna kyrka. Speciellt till den karismatiska förnyelsen. Jag har personligen träffat Raineiro Cantalemassa (nära medarbetare till påven) och upplevde det som ett mycket positivt möte. Det finns saker som jag inte är positiv till som helgondyrkan bl a, men jag ser samtidigt att Guds ande verkar starkt i katolska kyrkan.

Han menar att han kan ha andlig gemenskap med katoliker och att kyrkan i Lysekil har det på ett lokalt plan. Vi delar nattvard med katoliker inofficiellt ibland nämnde han? Och han delar även ut nattvard till katoliker vid tillfälle. Hans säger vidare att han är helt övertygad att den nuvarande påven är en frälst kristen. Angående hans anspråk på att vara Kristi vikarie på jorden, så säger Hans att han är det också?

(Not: Här tolkar jag det som att han menar att han är någon slags Kristi ambassadör.)

Han förtydligar att han tror att påveämbetet har en funktion som ledare för kyrkan och att representera Kristus men han tror också att biskopsämbetet gör det som helhet. Han anser dock att påven inte är ofelbar i sitt läroämbete. Hans säger vidare att det finns frälsta människor i hela spektrumet från Livets ord till katolska kyrkan.

13. Vad anser du om katolska kyrkans dogm angående Marias upptagande till himmelen?

HW: Himmelsfärdsdogmen tar jag inte ställning till. Det blir för mig spekulation för att försöka nerskriva och förklara mysteriet. Påven har som jag ser det en roll. Men vikten för Guds rikes utbredning hänger inte främst på människor utan på Gud. Jag tror hela kyrkan är välsignad när biskopen av Rom är trogen Kristus och följer honom i Andens kraft.

Min kommentar: Här visar Hans Wolfbrandt tydligt att han ser katoliker som medsyskon i tron. Och han verkar inte ha några större problem med katolska kyrkans teologi i alla fall inte till den grad att det påverkar hans relation till dess medlemmar då han delar gudstjänstliv och har andlig gemenskap med dem. Han är dessutom ganska positiv till (den nuvarande) påven och framförallt till den katolska karismatiken. Det är nog lite förvånande, vad hade hans lärofader Martin Luther sagt om detta?;)

Min fråga är denna: Om det nu är så att många i ledningen inom New wine känner att de kan ha andlig gemenskap med katoliker vilket indirekt godkänner katolska kyrkan och dess undervisning och inte reagerar nämnvärt varken själsligt, andligt eller teologiskt på dess lära. Vad säger detta i så fall om New wine och dess andliga insikt när det gäller andra frågor? Är det en förklaring till varför de ibland bjuder in de talare de gör?

BILAGA:

Efter att ha skrivit och frågat i ca två månader så har jag nu fått del av den ”långa” listan av bekräftade och gradvisa helanden på konferensen i Vänersborg som Världen iDag skrev om den 4:e juli. Att jag frågade efter den berodde på att New wine gick ut i kristen media om att de hade en sådan ”lång” lista vilket gjorde mig nyfiken. Om detta är en lång lista eller inte får betraktaren bedöma. New wine har i alla fall nämnt att ca 2000 personer har besökt denna konferens.

1.      Kvinna: frusen axel – blir bra

2.      Ung man: smärta pga axelskada – smärtan försvann helt

3.      Ung kvinna: psykiska problem – blev bättre

4.      Kvinna: Benen krossade, skruvar, ständig värk, stel – kan trampa nu utan att det gör jätte ont

5.      Kvinna – smärta i minisken blivit bättre

6.      Kvinna: Spänning skulderblad – helt avslappnad

7.      Man: Överansträngning tennisarm sedan 4 veckor – nästan helt försvunnen

8.      Man: Ont domningar, krypningar i bägge benen under många år – smärta borta, försvunnet

9.      Kvinna: Ryggrad, ont i knä efter graviditet – nu känns det bra

10.  Kvinna: Två hörapparater – bättre på vänster öra

11.  Kvinna: Hälsporre – blivit bättre under bönen, väldigt stor förbättring

12.  Kvinna: Problem, ont i vänster skulderblad under några år – gör inte ont alls längre, helt borta

13.  Kvinna: Vänster fot, lite höger fot – svullnaden helt borta vänster fot

14.  Kvinna: Många år, kroniskt trötthetssyndrom, lite energi, sjukpensionär i 15 år – hon känner inom sig att det kommer att bli bra.

15.  Kvinna: nedsatt hörsel med hörapparater, blev helt bra i det högra örat, ca 70% bättre i det vänstra örat.  Inte hört fågelsång sedan 20-års åldern

16.  Kvinna: försämrad njure – helt bra efter bön

17.  Kvinna: fibromyalgi – blev helt befriad från stelhet och smärta där åkomman satt.

19.  Ung man: stelhet i axlarna – blev 50% bättre.

20.  Ung kvinna: huvudvärk – blev bra igen

21.  Man: smärta pga knäproblem – blev bra

22.  Ung kvinna: sendrag i höger underben, kunde vakna upp på nätterna pga detta – besväret försvann på en gång

Jag frågade Johan Brynte, ledare för böneteamet,  i New wine om de har gjort någon uppföljning och han nämner att de inte har gjort det då de inte har dokumenterat vilka dessa personer är på grund av resursbrist. Hans Wolfbrandt nämnde dock att de har gjort en viss uppföljning och att han kände till helanden utanför denna lista. Ingen uppföljning har dock presenterats. Hans nämnde också att New wine inte har någon policy angående hur de skall gå ut i media med olika uppgifter.

10. Bokreflektion: Min tid i himlen / Richard Sigmund.

MIN TID I HIMLEN / Richard Sigmund: Bokreflektion

Originaltitel: My time in Heaven

Detta är ännu en i raden av kristna böcker som handlar om en person som säger sig ha varit i himlen. Semnos förlag som har svensk copyright skriver: ”Min tid i himlen är en av de mest detaljrika vittnesbörden om himlens verklighet som någonsin getts ut”. Frågan är om detta vittnesbörd är sant och trovärdigt? För det första så tror jag att en kristen inte behöver något mer bevis eller någon ny uppenbarelse utöver det bibeln ger i dessa frågor.

The Berean library har skrivit en kort artikel om denna bok och varför det inte behövs någon ny uppenbarelse och varför vi skall pröva böcker och berättelser som denna.

http://thebereanlibrary.com/archives/3018

Kort beskrivning: ”Efter en fruktansvärd bilolycka förklarades Richard Sigmund död av läkarna”. Åtta timmar senare för Gud honom mirakulöst tillbaka till livet och han fick uppleva ett omedelbart helande. Under dessa timmar lät Gud honom få uppleva himlens underbara verklighet. Gud sände tillbaka Richard med ett uppdrag….

Jag har gått igenom boken sida för sida, och valt att ta med den informationen jag fann väsentlig med inslag av egna kommentarer.

Jag har använt mig av den svenska översättningen vilket gör att det finns risk att vissa nyanser missas eller att det finns översättningsfel, men det ansvaret får förlaget ta.

Jag har även lyssnat igenom en radiointervju med Richard från Sid Roth Radio Show från nov. 2006 (osäker på detta datum då det inte är tydligt skrivet på nämnda site. Richard var dock 62 vid denna intervju enligt honom själv.) Där jag jämför vad som sägs med boken. En viktig nyckel i att bedöma hur trovärdig en berättelse är, är bl a att syna detaljerna. Dessutom har författare till denna typ av böcker eller som rör sig i vissa karismatiska kretsar en förkärlek till sin egen roll. De betonar väldigt ofta vilken viktig uppgift de själva har samt vilken viktig uppenbarelse de har fått att förmedla. Av någon anledning hamnar de ofta själva i centrum även då de har en hög bekännelse till Gud.

 

BOKREFLEKTION:

Denna händelse skedde i oktober 1974.

Inga uppgifter om läkares eller sjuksköterskors namn ges. Inga uppgifter om i vilken stad eller på vilket sjukhus detta utspelar sig ges. Vilket gör att det blir svårt att kontrollera vissa källor.

Så frågan är om denna bok är en ny uppenbarelse? Ger den kristna ny information som vi inte kände till och som inte kan bekräftas eller verifieras utifrån bibeln? Pröva själv! Jag hävdar detta.

s.10-12

Här skriver han att Abel var den första människan som kom till himlen?

Människor i himlen verkar veta när någon är på väg dit innan de har anlänt.

s.16

Det finns gräs och blommor i himlen.

s.17

Det fanns moln på himlen i himlen, men i själva verket var människor och änglar som sjöng i skyn. Det fanns en park med bänkar av guld, hundratals meter höga träd, ett träd som var tiotals kilometer i omkrets, ett diamantträd.

s.18

Richard åt frukt som smakade som honung och päronjuice.

s.22

En viss text stod i karmosinrött. (Wikipedia: är en röd färg som ursprungligen framställdes av kermeskorn från kermeslus) Han har goda färgkunskaper!

s.23

Folk svävade i luften En del flöt under ytan i en sjö, eller gick på vattnet, kunde andas under vattnet och en del flöt på ytan.

s.25

Richard träffar en flicka som såg ut att vara i åttaårsåldern. De kände igen varandra. Hon hade gått bort i cancer. (Hur gammal var hon då, hon borde ju ha varit ganska liten när de träffades på jorden?)

Hon började prata med Richard och visade att hon hade fått nytt hår, då hon hade tappat sitt originalhår. (Här är det första tillfället Richard pratar med någon vid detta himlabesök)

s.26

Hon började sjunga för Richard. Hennes talang var större än någons på jorden.(?)(Så han har en sådan bred musikalisk kunskap att han kan bedöma detta?)

Han träffade fler talangfulla barn och varje barn hade större talanger än någon vuxens talang på jorden.(?)

En pojke spelade på ett piano. Det lät som Bach, Brahms, Beethoven.(Han blandar bland de olika musikaliska tidsepokerna?;)

Tonerna från pianot hördes i hela himlen? (Hur visste han det?)

s.27

En annan pojke målade och berättade för penseln vilken färg han ville ha?

Några barn som såg ut som nyfödda kunde prata.(?)

s.28

Det fanns en barnkammare med barn som såg nyfödda ut. Märkligt nog växte de upp oerhört snabbt. (Uppenbarligen då han endast var ”död” i åtta timmar?) (Men vad är det som gör att du slutar växa, är det när du uppnår en viss ålder? För Richard hävdar ju att det fanns barn i himlen)

Richard såg många barn som lekte, och det verkade viktigt att de fick vara barn.(?)

I himlen fick alla barn en perfekt barndom.(?)

Han beskriver olika lekar som barnen gör, bl a någon sorts längdhopp. Långa lufthopp.

s.29

Barnen sprang snabbare än hästar på jorden. Hästarna som fanns där kunde tänka och tala.(?)

De lite äldre barnen gick i skolan. Barnen har högre intelligensnivå där.

Richard fick inte veta vad de undervisades i, men de lärde sig saker som genier här på jorden inte förstår.(?)

s.30

Richard såg en del barn som hade blivit äldre, men han vet inte hur snabbt de växte upp.

Richard fick inte prata med något barn förutom den ”åttaåriga” flickan. Det fanns ett syfte med det, men Richard minns inte vad det var.(?)

s.31

På en gata fanns det fantastiska hus, där missionärerna bodde.

s.32 Han visste att vissa hade varit missionärer i modern tid.

Missionärernas belöning var stor. (Vem räknas som en missionär? Är det utefter hur långt du har åkt iväg?)

Änglarna berättade en historia för Richard angående en fattig kvinnlig missionär som var känd för att ge till de fattiga. Nu hade hon fått ett hus som var gjort i pärlemor och formats av änglarna som belöning.(?)(Här pratar änglarna med Richard)

s.33

Folk i himlen känner igen Richard. Utan att han känner igen dem.(?)

s.34

Husen hade stora verandor med pelare och valvportar. Det verkade inte finnas några spikar. Han såg onyx som var genomskinlig, den var som av glas.

Richard såg flera stora städer.

s.35

Det var som hela himlen var full av höga byggnader

Han umgicks med Jesus större delen av tiden hädanefter.

s.36

Detta hus var inte så stort som vissa av de andra, men det var större än vita huset.(?)

(Han verkar ha en väldigt god bedömningsförmåga för mått och rymd, som vi vidare skall se.)

Richard träffar sin farfar och farmor.

Farfar såg ut att vara i 30 årsåldern, när han dog var han 97!

De pratar med honom och visar var hans hem är. (Enligt Sid Roth intervjun fick han inte prata med sin ”Grandfather”? Frågan är om han menar sin farfar eller morfar här?) (Det är i alla fall den andra personen han pratar med, änglarna inte inräknade)

OBS! Nu börjar Richard att räkna upp fler namn på olika personer och predikanter som han möter i himlen. Det är ett sätt att indirekt säga att de tillhörde Gud och då blir ju även indirekt deras undervisning och ministry godkänt. Det är ett manipulativt sätt att få folk att bli positivt inställda till vissa personer i detta fall en del kontroversiella helandepredikanter.

Richard såg evangelisten Jack Coe sr. (Kontroversiell helandepredikant som uteslöts ur Assemblies of God 1953.) (I radiointervjun med Sid Roth säger Richard att han träffade honom som ung och båda två talar positivt om honom. Vid denna tidpunkt i intervjun nämner Richard att han började predika inför stora folkmassor vid sju års ålder!)

Länk: http://www.deceptioninthechurch.com/quotes.html#Coe

           http://en.wikipedia.org/wiki/Jack_Coe

s.37

Richard såg evangelisten William Branham talandes med Herren.(?)

(Richard bekräftar detta i radiointervjun med Sid Roth där han talar positivt om hans tidiga ministry och bekräftar att han är i himlen.)

William Branham var även han en kontroversiell helandepredikant (Latter rain), för att inte säga extremt kontroversiell.

http://www.deceptioninthechurch.com/quotes.html#Branham

http://letusreason.org/Latrain4.htm

Richard såg stora predikanter som var ute och uppmuntrade folk och berättade om himlens stora under.

s.38

En kvinna väver en gobeläng som hängde i luften. Hon gav ett garnliknande material vissa anvisningar, vilket detta material följde.

s.39

Folk berättade om löften de hade fått på jorden som infriades sedan, i detta fall Richard:s morfar!

Hans morfar pratar om honom att han skulle få bli till välsignelse för sin generation.

Richard träffar hans morfar, mormor, och sina morfars bröder samt deras familjer.

(Här får Richard åtminstone höra hans morfar prata!)

Richard får träffa fjorton änglar. Jesus berättade att dessa skulle vara med när han behöver dem.

Han berättar att han senare i livet skulle få hjälp av dessa vid flera tillfällen.

Änglarna lade armarna om Richard?

(Här känner alltså Richard änglarna fysiskt?)

s.41

Richard blev visad till salen för festmåltiden. Salen var ca 20 mil lång?

s.44

Mycket detaljer: Änglar som var 8-9 meter långa, som skrev i böcker med gyllene vingpennor som var ca fem meter långa och vars bläck aldrig tog slut. Bilder i olika böcker som föreställde historien om våra liv, skapades innan något av det hade hänt. (Psalm 139:16) (Kan verkligen allt vara förutbestämt?)

s.45

Citat ”När vi ber om morgondagen eller det som skall hända, är det för att Gud har en välsignelse i beredelse för oss som djävulen vill ta ifrån oss. När vi ber uppriktigt gör bönen det möjligt för Gud att gå in i våra morgondagar och lägga en fälla för djävulen och se till att våra välsignelser finns där i precis rätt tid. Detta var något som Herren berättade för mig när jag var i himlen” (?)

(Jag har i alla fall inte hört talas om detta förut?)

Richard blir förd till universums kant, och såg hela universum som en stor spiral.(?)

s.47

Richard var inne i en affär som innehöll kläder som var exakt vad jag skulle behöva i himlen. Han hade sin egna avdelning.(?)

Han såg att hus byggdes på flera platser där både änglar och människor arbetade.

s.49

Richard blev förd till en byggnad som innehöll Guds kunskap.

En man som Richard pratade med inne i byggnaden hade varit där i två årtusenden, och bara kommit till sidan 2, trots att ens intellekt stimuleras automatiskt.(?)

(Ännu en person som Richard pratar med, minst den tredje i ordningen?)

FRÅGA 1: Vid det här laget har Richard talat med ett antal ”döda” personer och förmedlat detta vidare via denna bok. Vad säger ordet om detta?

s.50

Richard nämner att det finns stora universitet i himlen och många av dessa.Människor undervisades i ett college av änglar och andra (bättre utbildade?) människor. De undervisades i alla ämnen, även i sång. (Varför skall de undervisas i detta, när de fick denna talang naturligt vilket han nämnde i början av boken?)

Dessa universitetsbyggnader verkade vara 1-2 km långa och lika höga. De kunde rymma hundratusentals människor. Han såg klassrummen som var stora som aulor när han gick förbi.

Han hörde allt som sades, människor prisade Gud, och många av Guds hemligheter blev uppenbarade.

s.52

Richard berättar om minnesmärken som fanns överallt som ett märke över de segrar Guds barn hade vunnit på jorden.

Ex. Minnesmärke över ett möte Billy Graham hade lett i södra Kalifornien.(?)

Smith Wigglesworths minnesmärke. Richard pratade inte med Smith, men han hejade på Richard.(?) Och han hörde hur han pratade med några andra om Gud. Eftersom han inte behövde be för några sjuka människor pratade han med de nyanlända som läst hans böcker och hört honom predika.

FRÅGA 2:Hur kan det finnas nyanlända, när uppståndelsen och uppryckandet inte har skett ännu?Hur kan det överhuvudtaget finnas människor i himlen innan uppståndelsen, uppryckandet och domen? Åker de tillbaks till jorden på ett övernaturligt sätt innan uppståndelsen sker för att därefter uppryckas? Detta är en ganska svår teologisk fråga.

(Det finns vissa undantag i bibeln, men det är när Gud väljer att ta upp någon direkt till himlen utan att denne person har dött. Ex. Elia och Mose)

s.53

Richard skriver här att han fick veta av änglarna som var med honom att det finns vissa saker som Gud värdesätter högt: Någon som är helt sann och ärlig bl a. (Desto viktigare att själv vara det då.)

Han går förbi en ingång till ett icke färdigbyggt hus där det stod ett namn ingraverat ovanför ingången: Paul och Judy Hegstrom.

s.54

I biblioteket i Hegstroms hem (Uppenbarligen var biblioteket i huset färdigbyggt?)

säger Jesus att de böcker som finns där skrevs av hans Ande vid tidernas begynnelse.

Paul Hegstrom fick uppgiften att skriva dem på jorden när han var där?

Jesus berättar att Richard skall få träffa honom senare. Och när han gör det , så ska han säga till honom att det ännu finns mycket att göra och att han har bråttom? (Varför säger inte Jesus detta själv?)(Här pratar Jesus med Richard.)(?)

s.55

Richard träffar en gammal vän som dött i en bilolycka många år tidigare. Han blev förvånad över att se honom där då han inte visste att han omvänt sig.

s.57

Talanger fördubblas miljoner gånger i himlen.

Richard ser Johann Sebastian Bach spela på en orgel som hade toner som inte finns på jorden.

(Han var uppenbarligen lik sig själv från de målningar som finns? Hur skulle Richard annars känna igen Bach?)

s.58

När man lämnar himlen förlorar man förmågan att förstå vissa av de saker man har hört sägas där.

s.59

Det verkar som att man kan tala alla mänskliga språk och dessutom himlens eget språk.

Det finns affärer i himlen, men de är unika affärer som är gjorda speciellt för den som går in genom dörren. Det fanns en juvelerarbutik med diamanter som representerade en särskild kvinna i en mans liv.(?)

s.60

I en samlingslokal satt tusentals kvinnor och sydde utan nål och tråd. Tygerna formade sig efter vad kvinnorna sa till dem. (Ingen direkt jämställdhet här i alla fall?;)

Kläderna ser olika ut. Några hade klargula kläder någon annan helt vita. Några hade samma slags kläder som här på jorden fast mer exklusiva?

s.61

Det finns center där människor kunde få veta när en älskad var på väg till himlen.

Richard fick vara med vid ett sådant ”landningstillfälle”. Han kände övernaturligt att det var en pastor som hade tjänat sin kyrka i många år.

s.62

Det finns balkonger i himlen där man kan se det som händer på jorden.(?)

s.66

Richard pratar om att han ville se en byggnad som innehåller de mirakler som våra kroppar behöver på jorden.

s.68

Levande statyer.

s.69

Jesus har utvalt Richard att berätta om denna platsen som heter himlen? (Räcker inte bibeln?)

s.72

Richard stod inför en exakt kopia av Förbundsarken? (Hur vet han hur den såg ut?)

Han skriver vidare att han på jorden hade haft ett väldigt mäktigt möte med Gud då han fördes upp till himlen. (Antagligen vid ett annat tillfälle?)

Han blev förd till en plats med många träd.

Många kände igen Richard han fick känslan att de hade träffats på ett väckelsemöte.

s.73

Richard träffar en liten pojke i sexårs åldern som han hade träffat förut, han hade varit lam då men kunde gå efter att ha fått förbön. Pojken sa att han precis hade kommit till himlen.

Han blev förd till en amfiteater med en sorts bioduk.

Han skriver att han har varit här förut.(?) Då när han hade varit på jorden hade han befunnit sig i ett krig med den onde. När han togs upp till denna plats förra gången fick han uppleva en frid som gjorde att hans problem försvann.

s.75

Richard börjar sväva och han såg Guds tron.

Han såg berg som måste ha varit femtiotusen meter höga med snö som aldrig smälte.

Han färdades i vissa transportmedel som svävade som båtar i skyn gjorda av trä och metall.

s.76

Richard blev förd till Guds härlighets hav. Det verkade inte ha någon botten och var kristallklart.

Det var miljontals människor i vattnet. En man hade byggt ett slott av stenar på havsbotten?

(Så det fanns en botten på vissa ställen?)

Det fanns även transportmedel på vattnet. De såg ut som båtar. Det fanns även transportmedel på land.Det fanns flera städer i himlen.

s.77

I himlen är Jesus överallt.

s.78

Richard är i en hörsal där Jesus tillkännagav att han skulle födas av en jungfru.

s.81

Richard såg flera nivåer i himlen.

På ett övernaturligt sätt fick han reda på att det fanns andra kontinenter, öar och världshav.

Himlen verkade som en väldigt stor planet.

s.82

Av någon anledning fick Richard prata med endast några få människor.

Människor mognar i olika takt i himlen.

Han undrar var timret till byggnaderna kom ifrån? För inga träd hade någonsin huggits ner i himlen.

Vem gjorde teglet ex.? Diamantträden hade skapats innan jorden skapades.

s.83

Det fanns fåglar som sjöng ”Amazing grace”.(?)

Richard kunde tala alla språk + himlens språk.

Det fanns människor där som inte hade dött än.(?) (Vad menar han här?)

Han hade många frågor som han inte fick svar på.

s.86

Richard fick se tidvattensvågen: Guds sista stora handlande.

 1. Guds sista stora handlande kommer att ske på avlägsna platser, dag och natt.
 2. Tecken och mirakel kommer att förekomma oftare.
 3. Fysikens lagar kommer att tänjas så att mirakulösa ting kan ske.
 4. Tidens lagar kommer att uppenbaras för människan.
 5. Människans kunskap kommer att bli större och inte baseras på jordiska ting.
 6. En sjufaldig tidvattensvåg, kommer att flöda på avlägsna platser.
 7. Guds folks medvetande kommer att öka dagarna och veckorna innan han återvänder.

Många kommer att vara delaktiga i denna väckelse. Som är inledningen till Kristi återkomst.

I radiointervjun med Sid Roth berättar Richard om de sju tecknen (som Jesus nämnde för honom) som skall ske innan hans återvändande. Jag vet inte om detta är samma tecken som han nämner i boken, men det lät så i radiointervjun?

 1. Jesus skall röra vid barnens hjärtan och folk skall lyssna på dem. Gud skall välsigna tonåringarna.
 2. Gud skall röra kyrkan. Folk skall söka Gud och dras till kyrkorna/Guds hus.
 3. Good old fashioned Holy Ghost preaching.(?)
 4. Folk skall börja lyssna på predikanterna och bli brinnande i anden. Gud skall rena predikostolen.
 5. Det skall bli så att en del kyrkor skall vara öppna dag som natt.
 6. En stor väckelse av mirakler, (signs and wonders) skall ske.
 7. En stor väckelse bland judar skall bli verklighet.
 8. Guds hus skall få resurser. (Han nämner inte vilken sorts resurser, men jag tolkar det som ekonomiska)
 9. Stor dom över nationerna.
 10. Efter uppryckandet kommer The National Guard att kontrollera olika områden. Terrorism blir no 1 concern.

s.87

Richard ser Abrahams arena stor som en fotbollstadion fast hundra gånger större. Där såg han alla de löften som uppfyllts genom och på grund av Abraham.

s.88

Inga böner förblir obesvarade – inte ens felaktiga böner.(?)

FRÅGA 3: Vad står det i Jakobs brev, kap.4?

Det finns enorma sädesfält i himlen som rör sig i vinden. Övernaturliga tillgångar.

Richard berättar om hur hans farfar fick en rekordskörd på en ”tiondeåker” med ett vete som var många gånger högre än vanligt vete. Det var den sortens vete han såg där i himlen.

Han såg många fruktträd.

Citat: ”Det finns även en bank i himlen. Så här fungerar den: Varje gång du ger något antecknas det i himlen. Änglarna går genom dörren och får gyllene mynt och tar med dem till jorden. Dessa mynt är sådant som vi behöver på jorden. Detta är övernaturliga finanser”.(?)

FRÅGA 4: Var i bibeln står detta?

Richard ser övernaturliga varelser som såg ut som liknade hästar. En del hade vingar. De hade övernaturliga förmågor. De kunde gå på luften om de behövde det.

Han såg hästar som var helt vita med eldröda hovar. Femton gånger större än de största hästarna på jorden. (Han verkar som sagt bra på detta med att bedöma mått, höjd, längd och rymd?)

s.89

I boken står det att profeten Jesaja for upp till himlen i en vagn. (2 kung. 2:9-11)?

(Vad står det i originalet?, Det var ju Elia texten syftade på!)

FRÅGA 5: Är det rimligt att göra ett sådant elementärt fel när du är en predikant och dessutom hävdar att du har varit i himlen?

(Not: Förlaget hävdar att detta var ett översättningsfel)

Richard såg övernaturliga djur också. Ett djur som såg ut som en tjur och en kamel med ett hästhuvud.(?)

s.91

Det finns olika styrelser i himlen. De troende har olika uppgifter.

Richard såg minst 70 olika klasser av änglar i himlen.

s.92

Änglarna: Några bar skjortor, några bar byxor, några hade skor.

Deras hår räckte aldrig längre än till öronen? Ingen hade rakat huvud, men några hade skägg?

Några var 10-15 meter långa. Några hade svärd och andra inte. Richard fick reda på att dessa var stridsänglar. (Ny kunskap igen, denna gång om änglar. Inga långhåriga sådana tydligen?;)

s.93

Richard ser andra änglar. Långa och slanka. En av dem hade han sett förut i flera syner som han haft tidigare.

s.94

Richard ser Guds stridsänglar med svärd som såg ut att vara femton meter långa och som brann.

Han hade sett dem förut. Gud hade visat honom dem på jorden. (Han har haft många änglabesök!)

De hade inga hjälmar, men stora sköldar, brinnande svärd, spjut som var runt 30 meter långa.

Richard visste att några av dem kunde säga saker som fick en hel nation att rämna och falla i havet.(?)

s.95

Änglarna färdades med ljusets hastighet. (Så det skulle ta dem ett par miljoner år att ta sig från en galax till en annan då?)

Änglar på en annan plats ger oss visdom. De går till ett bibliotek med Guds kunskap och hämtar visdom som de ger till oss? (Ny kunskap igen……)

s.96

Bara namnet Jesus kan få änglarna att handla för oss.

Richard såg änglar som styrde över vädret bl a.(?)

Han nämner att Gud har sänt änglar många gånger i hans liv. En gång när min fru körde bil såg han en syn av änglar på vackra, vita hästar och de färdades med dem bredvid bilen. Och han hörde dem.(?) En ängel sa:”Jag kan färdas snabbare än du”. Richard:s fru sa att när han berättade detta, att hon hade tänkt: Jag undrar vad som händer om jag kör lite snabbare? Änglarna lyssnade? (Kan änglar detta, lyssna på hans frus tankar?)

s.97

På något sätt visste Richard att det fanns andra klasser av änglar som han inte fick se.

s.99

Richard får se ett jättestort slott svävandes tusentals meter över marken. Han såg ”människor” som verkade vara himmelska varelser som gjorde olika sysslor där.

Herren berättade senare att detta kristallslott var en plats där hans folks hopp och drömmar bevaras.

s.101

Richard är i tronbyggnaden inför Gudst tron. Största byggnaden i himlen. Såg ut att vara tusentals kilometer bred och många kilometer hög. (Han verkar ha talang för att bedöma olika längd, höjd, rymd och bredd som sagt?)

FRÅGA 6: Vore intressant att få reda på hur Richard bedömer alla dessa längder och höjder?För han bör ju ha haft något slags fågel eller snarare satellitperspektiv, eller?

s.102

Överallt fanns det pelare. De var oerhört höga och såg ut att vara tusen meter breda.

Tronen såg ut att vara över 200km hög.(?)

s.103

Tronen var gjord av något himmelskt material. Något hände med Richards ögon så att han kunde se dessa ting.

Gud bodde i en eld av härlighet.

s.104

När Richard kom närmare tronen såg han ett område med räcken. Det fanns tre nivåer av räcken. Människor fick inte gå förbi dessa.

s.105

Han fick inte se Gud klart och tydligt, utom en av hans fötter? Hans fot verkade lika stor som hela Amerika.(?) Det var det intryck han fick. Ett försök till beskrivning.

(I radiointervjun med Sid Roth, säger han att han fick se hans tå också, som såg ut att vara lika stor som delstaten Kentucky?)

FRÅGA 7: Helt seriöst! Hela detta stycke är så befängt, att det är pinsamt att det finns kristna förlag som ens distribuerar en bok som denna! För att kunna bedöma miljontals av kvadratkilometer bör du ha ett perspektiv som gör att du blir förd ganska långt upp i tronsalen. Vilket i sig inte är särskilt troligt. Är det rimligt att han ser Guds fot och hans tå? Vad säger ordet om detta?

s.106

Jag såg att människor i himlen inte nödvändigtvis fick se Gud med en gång. Ibland fick de vänta lång tid.

s.108

Ett rökmoln från Guds härlighet omgav Richard. Detta var hans smörjelse.(?)

s.109

Richard har audiens hos Jesus. Han hade rödbrunt skägg. Ärr på ansiktet och på halsen-öppna sår som inte hade läkt. Han hade även ärr på fötterna.

Jesus sa att han hälsade på Richard när han var barn.

Richard skriver vidare att när han var sju år såg han Jesus komma ner på en gyllene stege.

När han var fyra fördes han upp till himlen vid ett besök hos hans farfar.

(I Radiointervjun säger Richard att han blev pånyttfödd när han var sju?

Så han blev förd till himlen innan han var frälst, men han kan ju ha hävdat att han var ett barn då.)

FRÅGA 8: Så när blir ett barn ansvarig för sina egna handlingar? Någon gång mellan fyra och sjuårsålder tydligen utifrån en tolkning av Richards berättelse i denna bok.

Hans farfar var god vän till evangelisten Billy Sunday. (Känd evangelist i början på 1900 talet.)

Richard blev uppryckt till Guds tron precis efter att han var på väg att ta en gräshoppa innan han skulle gå och fiska med sin farfar.

Jesus satt på tronen och sa: Drick aldrig alkohol, rök inte och synda inte.(?)

(I radiointervjun med Sid Roth, så var han 7 år vid detta tillfälle, och han lekte med vattenballonger med sin bror vid detta tillfälle, och han satt vid en kulle och hörde en röst.

Ett moln dök upp, och ur molnet kom en stege, och på stegen steg Jesus ner, och

tog tag i Richard:s hand. Och sa: Drick inte alkohol, rök inte, predika evangeliet, be för de sjuka, och döda skall uppväckas. En granne såg detta och undrade vad det var.

Beskriver Richard en annan händelse? Om inte så stämmer inte detaljerna överens här?)

Nu när Richard var på sin himmelska audiens sa Jesus: ”Jag har kallat dig till profet för folken”.

(Exempel på hur viktig hans uppgift var.)

Han sa igen att han var där när han fyra och den onde försökte förgöra Richard.

Som barn hade han fått mässlingen, scharlakansfeber och andra sjukdomar. Doktorn hade gett upp hoppet. Plötsligt fylldes huset av rök. Ur ett moln kom två händer och helade honom.(?)

Jesus sa till Richard. ”Jag vill göra mer genom dig, Richard, jag behöver din hjälp”.

(Otroligt vad mycket han fick uppleva vid ung ålder! Dessutom fick han en sådan viktig uppgift att Jesus personligen talade till honom och ”vädjade” om hans hjälp?)

Tusentals lyssnade på vad han sa till mig.

(Ännu ett exempel på vilken central och viktig roll Richard verkade ha?)

Jesus sa bl a att stora väckelser snart skulle komma i hans kyrka. Han skulle låta väckelser ske på små platser, och Richard skulle få vara på jorden och se dem.

s.113 Richard förs till helvetet.

s.114 Det fanns inga barn där.

Det fanns människor som bönföll Jesus att ta dem därifrån, men han lyssnade inte på dem, för de hade redan fått sin dom? Efter döden får vi en andlig kropp som ser likadan ut som vår fysiska kropp.

Fasor beskrivs där demoner torterar människor.(?)

En man hade en ruttnande arm, det tog hundratals år för den att ruttna. Sedan återställdes den, bara för att börja ruttna igen. En man med ett halvt huvud letade efter den andra halvan?

Det fanns olika grader av bestraffning i helvetet. De människor som straffas hårdast är de som visste mest och inte gjorde vad de borde ha gjort.

s.117

Richard återvänder till himlen.

s.118

Jordens lagar – tyngdlagen och alla andra lagar i universum fanns inte där. Endast Guds vilja styrde.

s.119

Richard gör sitt andra besök i tronsalen.

Han ser en levande staty av Jesus. Den rörde på sig och talade.(?)

Han såg sitt namn och på denna plats stod det Jehovas förbund med den som friköpts av lammet.

Richard blir påmind om det blod som Herren utgjutit och priset han betalat för att friköpa honom.

s.120

Richard såg människor som gick på vattnet och därefter gick han själv ut på vattnet.

s.121

Richard blev förd till en vacker rosenträdgård. Guds favoritplats.

s.122

Det fanns fler människor där och Richard känner igen flera personer.

Jesus började tala: ”I århundraden har människor försökt tolka mitt ord……..

Gå och berätta för mitt folk vad du har sett här”

(I radiointervjun säger Richard att Jesus säger att han återvänder i samband med den största väckelsen världen har sett. Är det vad ordet säger?)

s.125

Richard återvänder till sjukhuset och kände hur hans kropp blev helad.

s.126

Folk förundrades över att Richard levde igen. Han minns hur en doktor sa ”Jag hade dödförklarat honom”. Han berättade vad han hade varit med om, och läkare sa: ”Det här måste vara ett Guds mirakel”.

Än idag vet ingen hur olyckan med bilen gick till.

Denna upplevelse har gjort det lättare för Richard att tjäna, eftersom människor som går till hans gudstjänster förväntar sig mer av Gud.(?) Det har alltid varit mycket folk på hans möten, men hans vittnesbörd verkar ha öppnat upp saker ännu mer.

Efter Richards himmelska upplevelse har han fortsatt få besök av Herren?

Han har fått se blinda få sin syn, döva återfå hörseln, sett lama gå och döda återuppväckas.

s.127

När Richard var fjorton eller femton och tjänade med A.A Allen fick han uppleva när en kvinna återuppväcktes från de döda. (Även han en kontroversiell helandepredikant.)

http://www.deceptioninthechurch.com/quotes.html#Allen

http://en.wikipedia.org/wiki/A._A._Allen

Richard och hans vän Randy Wallace bad för en person som hade brutit benet och han blev helad.

Richard får besök från änglar, fast inte de änglar som följde honom genom himlen.

s.128

Richard skriver att han får vara med om saker som är ovanliga. Varje dag hör han Guds röst på ett tydligt sätt.(?) Varje dag ser han Guds änglar.(?) Och han har sett Jesus flera gånger.(?)

Under väckelsemöten ser han änglar. Han ser även härlighetens moln.(?)

Richard träffar Paul Hegstrom, (detta fick han ju reda på i himlen enligt honom själv) via tv-evangelisten Dr. L.D. Kramer.(?) Han berättade för honom om titlarna på de böcker han såg i hans himmelska bibliotek, och han sa.”Jag håller på att skriva dessa böcker nu!”

s.129

En annan person som Richard fick veta att han skulle träffa var Sid Roth. Richard hade sett mycket om Sid i himlen.(?) Sid sa att när Richard berättade om hans upplevelser i himlen, knockade Guds närvaro honom ur stolen. Det var mäktigt!(?)

(Sid Roth som gjorde radiointervjun med Richard driver en hemsida som heter It´s supernatural. Signs and wonders verkar vara viktigare än sund prövning, utefter det jag har sett där.)

s.130

Richard har fått uppgiften att berätta att Jesus återvänder snart.(?)

Richard pekar på Jesus vad han gjorde på korset.

(Det är faktiskt något positivt med denna bok.)

Epilog.

s.134

Richard fick veta att under Billy Grahams mötesserier deltog miljoner av människor i hans möten i himlen.(?) (Folk i himlen var involverade på något sätt och så fick vi reda på att Billy Graham är en Gudsman.)

s.136

En vän till Richard fick se en starkt stråle lysa på himlen. En ängel kom ut ur strålen. Han höll upp en skriftrulle och sa dessa ord: ” Det finns nio steg till att uppfyllas av Kristus. Du måste bemästra dem.” Andens frukter bl a. Medkänsla, vänlighet osv……..(?)

I Radiointervjun med Sid Roth säger Richard Att Jesus säger till honom att ha skall vara kvar på jorden när Jesus återvänder. Citat: ”Very definately told me that”?

Sid Roth: ” So you would be alive at his return?

R: ”He said that”

Enligt vissa uppgifter på internet, verkar det som Richard Sigmund gick bort i oktober 2010. Har inte fått det verifierat ännu då det finns förvånansvärt lite information att finna om honom. Ev. kan förlaget Whitaker House ha kännedom om detta.

FRÅGA 9: Om det visar sig att Richard Sigmund gick bort i oktober 2010. Vad innebar då hans uttalande här ovanför för trovärdigheten i hans vittnesbörd?

Vidare säger han i radiointervjun att han fick en vision och såg uppryckandet och beskriver denna(?)

Richard berättar att han är jude. Han berättar vidare om ett änglabesök från Mikael. Han var sänd för att slåss för det utvalda folket. Han berättar om tretton? revivals bland judar. Hans senaste änglabesök beskrivs. Han kände igen honom från himlen. Han hade sitt svärd draget. Vår tro sätter dom i action.(?)

FRÅGA 10: Så det är vår tro som får änglarna att agera? Var står det i ordet? Alla dessa änglabesök i bibeln, var de beroende av vissa judars tro?

Richard berättar vidare i radiointervjun att han försvinner i bönen och hamnar i Shekinah Glory.(?) Gud sände honom till Oral Roberts university för att profetera för honom om ett sjukhus som inte borde ha byggts.

Sid Roth frågar om han kan berätta något om framtiden. Detta är vad Richard nämner.

 1. ”Serious outbreak of terrorism”. Nästan som 9/11. Det skall utgå utifrån Mexico och därefter spridas vidare. (Av en ren tillfällighet såg jag en dokumentär häromdagen om USA:s gränsmur/staket som de har byggt vid gränsen till Mexico. Där nämndes statistik på hur många terroristattacker som har skett utifrån Mexico. 0! Det behöver ju inte betyda att det inte kan ske senare…..)
 2. ”Presidential election”. Han vet vem som är nästa president.(?)(2008) (Han ville dock inte nämna denna detalj.) Denne person skall i alla fall vara noga med sina ord.

  Han pratar om att innan Jesu återkomst skall de ha en president som skall vara en person fylld av Guds Ande.(?)

Varför är det viktigt att läsa hans bok enligt honom själv?

För att himlen är en riktig och fridfull plats. Och för att det är viktigt att ta emot Jesus.

(Hans syfte utåt sett verkar vara behjärtansvärt.)

I slutet på intervjun får vi reda på att vi kan få boken för en ”donation” på 14 dollar.

FRÅGA 11: Ok, om du skriver en bok om säg kvantfysik. Men är det rimligt att ta betalt för ett budskap som sägs vara från himlen?

Slutnot: Det som är mest ledsamt är att kristna förlag säljer och gör reklam för böcker som denna. Jag får tyvärr uppfattningen efter att ha läst denna bok och hört radiointervjun att det känns som mytomani. Det går ju inte att bevisa, men som kristen skall du pröva nya uppenbarelser och berättelser utifrån ordet. Och jag tycker inte denna bok håller för denna prövning. Semnos förlag som distribuerar denna bok säger att det är en personlig berättelse och inte skall ses som ett bibelstudium. Läste precis i deras katalog att de har släppt den femte upplagan då det finns en stor efterfrågan på denna bok!? Vet inte riktigt vad jag skall säga? Finns det så många naiva och lättlurade kristna?

9. Respons till artikel på bloggen ”entering His kingdom”.

Denna artikel är en respons på David Wellstams artikel:”Respons till kritik mot Heidi Baker” på bloggen ”entering His kingdom”.

Bakgrund: Heidi Baker besöker New Wines konferens i Vänersborg i början av juli 2012.

Jag börjar ”researcha” lite om hennes ministry i Mocambique och kontaktar några lokala kristna missionärer i Pemba och Nampula i norra Mocambique för att höra deras åsikter angående detta ministry.

Den information jag får angående Iris ministries skiljer sig på många punkter från den positiva bild som ges i kristen media och i vissa kristna kretsar i Sverige.

Jag väljer att vänta med att publicera den information jag har fått för att få mer tid till att göra en ännu grundligare research.  Dessa missionärer väljer att inte gå ut med namn och vill inte att jag publicerar de mail jag har fått. Men de vill gärna att kunskapen sprids. Så jag börjar sippra ut den information jag har fått till vissa kristna bloggägare som jag har förtroende för om de respekterar missionärernas vilja (i detta fall). Och de har de gjort utefter vad jag vet. Därför! kan inte några källor namnges tyvärr. Men om någon är intresserad är det ju bara att kontakta lokala kristna i norra Mocambique och själva höra vad de säger.

En kristen blogg valde att skriva en artikel, (vi kallar den artikel 1) om Heidi Baker och Iris ministries där viss information från dessa mail användes. Wellstam skrev en respons. Och detta är då en respons på Wellstams respons!;)

Jag har planer att själv publicera en ”rapport” om Iris ministries vid senare tillfälle.

___________________________________________

Wellstam börjar sin artikel med att han kallar vissa för ”hädelsejägare =”(personer som ser som sin kallelse att kritisera och döma ut andra kristna)”.

Tror inte att speciellt många sk. väktare har en längtan att (eller vill) döma ut andra kristna. Snarare är det så att många vill pröva olika läror och längtar efter sanning. Det kanske handlar om att man är trött på lögner, manipulation, masspsykoser och i förlängningen en nidbild av vad kristen tro är?

Wellstam skriver:”Dessutom rör Gud vid människor så att de faller, skrattar och skakar ibland genom Heidis tjänst. Allt sådant är alltid demoniskt enligt denna grupp kristna.”

Detta är en ganska grov generalisering. Det finns nog många åsikter om vad dessa manifestationer är.

Wellstam skriver vidare att han anser det sorgligt hur svagt underbyggd kritiken är i artikel 1.

Det han skriver indirekt här är att lokala kristna missionärer som har bott i norra Mocambique i mer än 20 år inte bör tas på allvar då deras åsikter inte har något större värde? (Då mycket av vad som togs upp om Iris ministries arbete i norra Mocambique i artikel 1 baseras på deras berättelse) Detta är verkligen sorgligt och på gränsen till arrogant. Därför skall jag försöka hänvisa till länkar och källor så ofta det går i texten hädanefter.

”Guilt by association”. Först och främst skall en predikant/lärares undervisning prövas, men vilka denne person nätverkar och samarbetar med är också viktigt då det säger en hel del om dennes karaktär och andliga insikt. Att negligera detta är i bästa fall naivt och i sämsta fall riktigt farligt.

Wellstam skriver: ”Man använder som vanligt “latter rain-stämpeln” trots att Heidi aldrig talar om Latter Rain eller är inspirerad av rörelsen.”

Hon kanske inte talar om ”latter rain”, har ingen aning? Men vad säger hennes man?” Declaring William Branham to be the most anointed person to walk the earth since Jesus.”?

LÄNK: http://www.youtube.com/watch?v=5H-KR3e26CA

Att han har denne kontroversielle helandepredikant som kanske sin största förebild säger en hel del. Och att inte Heidi Baker skulle ha påverkats av sin man när det gäller detta ämne är väl inte speciellt troligt?

Länkar angående William Branham:

http://www.users.globalnet.co.uk/~emcd/AlphaRoots_Branham_LatterRain.htm

http://www.deceptioninthechurch.com/quotes.html#Branham

Wellstam skriver vidare att ”Man påpekar även att Heidi besökte Toronto och försöker genom det visa att Heidi då förstås måste vara osund”.

Wellstam får det att låta som att hon endast var där vid något tillfälle och att hon sedan inte har någon direkt kontakt med denna kyrka eller rörelse. Detta är ju helt befängt!

Det är ju bara att gå in på Revival Alliance hemsida:

LÄNK: http://revivalalliance.com/

Dessa tre länkar går grundligt igenom Heidi Baker och Iris ministries kopplingar till NAR (New Apostolic Reformation) och Torontorörelsen.

Del 1: http://www.talk2action.org/story/2012/5/7/6228/64684

Del 2: http://www.talk2action.org/story/2012/5/11/174740/252

Del 3: http://www.talk2action.org/story/2012/5/24/02957/6282
Wellstam skriver: ”Att undervisa genom att berätta vittnesbörd är inte fel. Men naturligtvis berättar inte bara Heidi historier, även om hon ofta gör det i väst för att väcka Gudsfruktan, längtan, överbevisning m.m.”

Mitt huvudsakliga syfte är inte att syna Heidi Bakers undervisning vid detta tillfälle, då jag behöver lyssna till fler predikningar. Det finns andra kristna som har gjort det och som får stå ansvariga för deras kritik. Det jag vet dock är vad jag har hört när hon predikade i Vänersborg. På blogginlägg 8 har jag skrivit ner mina reflektioner. Att hon säger kontroversiella saker är ett faktum att hon sedan säger annat som är bra suddar inte ut det förstnämnda.

Wellstam skriver: ”Iris Ministries medger att de inte har något detaljerat register över församlingar de planterat.”

Om du har planterat någonstans mellan 5-10000 församlingar så borde du åtminstone kunna nämna i vilka länder, i vilka provinser, några städer, några byar?

Wellstam skriver angående siffran 8000 församlingar på 17 år. ”Av någon anledning så räknar kritikerna inte med att I.M. har tusentals ledare som planterar församlingar och att församlingarna i sin tur ibland planterar församlingar.”

Det säger sig självt att kritikerna till Iris ministries förstår att det inte hävdas att Heidi och Rolland själva har åkt ut och grundat dessa kyrkor. Utan det handlar om att de har svårt att få ihop siffrorna? Mocambique har runt 21-23 milj. invånare. I och med att det var svårt att få kontakt med Mocambiques ambassad fick jag leta statistik på nätet och jag fann: Joshua project  en kristen site med extrem noggrann statistik på folkslag, länder och hur många som bl a är trad.kristna resp. evangeliskt kristna. Vad står det om Mocambique och speciellt Makhuwa folket i norra delen av landet som Iris ministries arbetar med?

LÄNK: http://www.joshuaproject.net/countries.php

Utdrag:

Makhuwa    4,239,000    Y    13.00 %                (Evangelic)      551.000 ca
Makhuwa-Marrevone    544,000    Y    0.05 %   (Evangelic)        27.000 ca
Makhuwa-Moniga    254,000    Y    2.00 %        (Evangelic)          5.000 ca
Makhuwa-Saka    249,000    Y    3.00 %            (Evangelic)          8.000 ca
Makhuwa-Shirima    726,000    Y    2.00 %        (Evangelic)         15.000 ca

Om vi utgår från att denna statistik är någorlunda korrekt, (Det kan inte ha ändrats nämnvärt sedan dessa siffror uppdaterades misstänker jag.), så finns det ca 600.000 evangeliskt kristna hos Makhuwa folket. Då är frågan? Siffran på 8000 kyrkor, gäller den endast Makhuwa folket eller gäller den andra folk i Mocambique också, kanske eventuellt andra länder? 8000 kyrkor med säg runt 20-150 medlemmar ger en siffra på: 160.000-1.2 milj. nykristna!

FRÅGA: Skulle inte så här många nykristna i ett område där det bor 6-7 milj. märkas extremt tydligt? Säg att det under en tioårsperiod blev 1/2 milj. nykristna i Norge? Skulle det vara svårt att få dessa siffror bekräftade? Varför är det så att vissa personer som har besökt dessa områden i norra Mocambique inte har hört talas om fler kyrkor? Vi kanske bör fråga fler?

Wellstam skriver: ”Det är tyvärr inte ovanligt med avundsjuka och bittra anklagelser missionsorganisationer emellan och dessa källor måste därför tas med en nypa salt.”

Så då bör vi inte ta deras berättelse på så stort allvar? Det visar vilken respekt Wellstam har för folk som har slitit och kämpat i åratal i ett land som missionärer när det inte passar hans agenda. Dessa får se en ”flashig” missionsorganisation dyka upp (som varken känner till den lokala kulturen eller har något större intresse av att samarbeta eller lyssna på andra kristna) och bryta ner förtroenden och arbete som byggts upp under lång tid, vilket leder till konsekvensen att alla kristna får dåligt rykte. Dessa missionärer får se dessa ”flashiga” organisationer bedriva ett undermåligt hjälparbete. Och när de säger något om detta vid en eventuell fråga, så blir de anklagade för att vara avundsjuka och bittra? Ja, du?

Wellstam skriver vidare: ”Att påstå att 90 % av alla kristna i I.M.-församlingar består av kristna som evangelikala kyrkor lett till tro är orimligt.”

Ja ha, hur vet han det? Han skriver att så stora är inte de evangeliska kyrkorna. Jag antar att han menar att så många kristna finns det inte så att det kan fylla upp 8000 kyrkor. Detta baserar Wellstam på att siffrorna som Iris ministries hävdar stämmer. Men om de inte gör det, så blir ekvationen en annan? Det kan ju vara så att det är färre antal personer i de kyrkor som Iris ministries hävdar att de har startat. Och det är ju det vi håller på och kontrollerar.

Not: Jag har blivit inbjuden till Mocambique för att själv besöka detta område och göra en research. Hade gärna åkt om jag hade haft möjlighet för att intervjua folk och höra vad de har att säga om detta ämne.

Så hur skall vi ta reda på detta? Förslagsvis får vi fortsätta att försöka kontakta folk i dessa nordliga provinser i Mocambique.

Wellstam skriver: ”Sen inbjuder de dem som är blinda och döva att komma fram och få förbön. Dessa blir praktiskt taget alltid helade och stora delar av byn tar emot Jesus och en församling bildas. Att påstå att 90 % skulle komma från kyrkflytt stämmer inte med verkligheten.”

Hur vet han att praktiskt taget alla alltid blir helade? Har han själv varit med på alla dessa evangelisationsbesök i byarna? Har han fått tag i dokument och läkarrapporter? Eller utgår han endast utifrån vad Iris ministries säger själva?
Han pratar om verkligheten? Jag frågar igen: Vem vet bäst hur den politiska, andliga, sociala och kulturella situationen ser ut i norra Mocambique. David Wellstam i Örebro eller de lokala kristna i området?

Wellstam skriver: ”Någon påstår att de flyttar p.g.a. löften om helande och materiell välsignelse. Detta är är ett ogrundat påstående. Har någon gjort en enkätundersökning? Troligtvis uppskattar Afrikanerna den levande andlighet som finns inom I.M. eftersom de själva har en tydligt andlig världsbild, medan i alla fall somliga evangelikala församlingar på missionsfältet saknar Andens kraft & gåvor i funktion.”

Ogrundat påstående? Hur vet han det? Har han själv gjort en enkätundersökning? Att han tror att inte materiella fördelar skulle spela någon roll i ett fattigt land som Mocambique, visar på ren naivitet igen.

Wellstam skriver: ”Källan påpekar att många afrikaner fortfarande ibland besöker medicinmän och liknande vid problem och undrar om de som gör detta verkligen kan kallas för kristna. Det är ungefär som att säga att västerländska kristna som är giriga, präglas av otro & skepticism p.g.a. den naturalistiska världsbilden inte är kristna”.

Jag vet inte riktigt om det går att göra en sådan här jämförelse. Det källan menar är nog att det är svårt att bedöma hur djup en omvändelse är i ett land som Mocambique då det är vanligt med religionssynkretism samt att dolda motiv till materiella fördelar finns. Därför kan det vara rimligt att ta vissa rapporter och påståenden med en nypa salt.

Wellstam skriver: Det finns alltid människor som vill ge falsk statistik om antalet kristna i länder som Mozambique. Vi har sett samma tendenser i andra väckelseländer där de styrande ljuger för att ge intryck av att kyrkan är liten och betydelselös. Det är tråkigt att bloggaren litar mer på dessa källor än på sina bröder och systrar i I.M.

Det är väl snarare så att många kristna har börjat märka att deras sk. bröder och systrar överdriver och inte håller sig till sanningen. Det är allvarligare än att vissa sekulära regeringar reviderar sin statistik!

Wellstam skriver: ”På en blogg ifrågasätts uppgiften att ca 60 personer har uppstått från de döda. Vill du veta vilken grund bloggen har för att anklaga Iris Ministries för lögnare? EN person som bor ganska nära Iris Ministries bas har tillfrågats och visste ingenting om detta. Vår ungdomsverksamhet har sett ca 100 helanden/år de senaste tre åren. De flesta i Örebro vet ingenting om detta. Då har det nog inte skett och jag är en lögnare.”

Denna jämförelse är faktiskt riktigt pinsam! För det första, om det är 60 personer uppväckta från de döda i detta område, så borde alla i området ha hört talas om det! Speciellt en lokal kristen mocambiquer! Minsta lilla grej om något helande brukar ju spridas med vindens fart i kristna kretsar. Det borde finnas hur många klipp och tidningsartiklar som helst? Iris ministries menar att de har dessa uppväckanden dokumenterade! Ok, låt oss begära ut dessa. Dessutom kan det ju vara så att alla som vittnar om detta inte är ärliga, det är ju något som behöver verifieras. Att jämföra nyheten med folk som blir uppväckta från de döda med några helanden i Brickebergskyrkan, är minst sagt märkligt?
 David Wellstam får gärna berätta vilka typer av helanden som har skett? Är några av dessa i paritet? Om vi säger att 5 st personer hade blivit uppväckta från de döda i Brickebacken centrum, hade inte folk i Örebro hört talas om det? Hade inte Nerikes Allehanda skrivit om det? Hade inte ens de kristna i säg Mellringekyrkan hört talas om det, hade inte de kristna i Lindesberg hört talas om det? Givetvis hade de gjort det! Dagen hade skrivit om det i en vecka!;)

Wellstam skriver vidare: ”Den kritiske bloggaren fortsätter och säger att han förstått på olika källor (källorna anges inte) att Iris Ministries verksamhet ibland krockar med kulturen.” ”I de flesta fall har det de gjort troligen fått positiva effekter.”

Ja, detta är något som denna källa känner en stor sorg och frustration över, och jag förstår det efter att ha läst dennes berättelse där källan ganska tydligt förklarar hur komplex den kulturella situationen är och vad det finns för komplikationer med hjälparbete. Hur vet Wellstam att Iris ministries arbete i de flesta fall har fått positiva effekter? Uppenbarligen är det inte så om du frågar vissa lokala kristna. De menar faktiskt att ibland är deras verksamhet och rykte till nackdel.

Wellstam skriver: ”Bloggen försöker genom det antyda att det inte alls är så vanligt med gatubarn i Mozambique och att Heidis arbete därför är onödigt. Intressant att andra källor menar att det finns mängder av ensamma gatubarn som lever i misär i Afrika, inte minst i Mozambique.” ”Som om inte barnen löpte större risk att utnyttjas på gatan eller i händerna på avlägsna släktingar.”

Nu handlar det om ett specifikt område i norra Mocambique som verkar ha en viss kultur som kanske inte speglar andra delar. Och än en gång så frågar jag, vem har mest kunskap om området och dess sociala problem? En lokal kristen i Pemba som har bott där i tjugo år eller en kristen i Örebro, (som antagligen inte har varit där)? Om det är så att släktingar tar hand om föräldralösa barn i detta område, så är det väl det hjälporganisationerna bör stödja.
Wellstam skriver: ”Bloggen kritiserar även utdelandet av mat och säger att det inte alls är någon hungersnöd i landet. Det verkar inte som om bloggarens källor har varit i Mozambique.”

Jo, du denna källa har bott och verkat i Mocambique i över tjugo år. Det som menas här är att det inte är hungersnöd i vissa specifika delar i landet samt att detta område i norra Mocambique är bördigt. Och att hjälporganisationer bör uppmuntra dem till att själva odla sin mat istället för att föda dem. Konsekvensen av att ge dem mat i dessa områden blir att de blir lata och rationella. Varför skall vi hålla på och kämpa när vi kan gå till den ”flashiga” amerikanska hjälporganisationen och få saker gratis?

Wellstam skriver: ”Faktum är att Heidi begär aldrig att dessa kollekter tas upp. Värdförsamlingarna väljer själva att göra detta.”

Så han menar att Heidi Baker reser från Pemba i Mocambique till Vänersborg för att medverka på två möten. (En resa som kostar mellan 25.000-50.000 kr och tar mellan 22-40 h enkel väg beroende på vilken flight du tar.) Utan att förvänta sig att en kollekt tas upp till hennes ministry? Det säger sig självt att arrangören känner sig näst intill tvingad att ordna upp detta.

Wellstam skriver: ”Jag har hört kritiker säga att det är svårt att bedöma frukten av Iris Ministries, “eftersom sådant tar tid att se”. Jag håller inte med. Sjutton år borde räcka! Att se frukten är inte alls komplicerat. Blir människor frälsta? Blir människor befriade & helade? Planteras församlingar? Lever ledarna i hög moral och integritet?”
”På samtliga frågor ovan så är svaret ja gällande Heidi Baker.”

Och detta vet Wellstam i och med att han har kontrollerat och verifierat detta med andra exempelvis lokala kristna i området? Om vi lägger till lite: Nedvärderas andras arbete och mission? Lyssnas det på andra kristna som har varit längre i området? Bryr vi oss om den lokala kulturen? Överdrivs det med siffror? Fars det med osanning? Vad blir det för svar på dessa frågor?

Wellstam skriver vidare: ”Finns det ingenting synligt så finns det ingen grund för att anklaga.”

Så det som är dolt och få vet om och uppdagas skall inte föras fram i ljuset, eller?

Wellstam skriver: ”En blogg påstår att Heidis arbete sprider kaos, splittring och förvirring. Det är hårda ord. Dessa ord blir absurda som summering av Iris Ministries. När man dessutom vet att de bygger på lösa antagande, osäkra källor och ogrundade anklagelser så blir man sorgsen inombords. Får man göra såhär? kommer jag på mig själv att tänka. Det känns orättfärdigt att offentligt döma ut och varna för en person och organisation som gör så mycket gott för Guds rike.”

Uppenbarligen är det så att någon upplever denna frukt av Iris ministries, och då måste det ju bero på något. Att kalla lokala kristnas åsikter för ”lösa antaganden och ogrundade anklagelser”, det är verkligen sorgligt. De om någon bör ju veta vad denna organisation gör. Wellstam frågar: Får man göra såhär? Jag vet inte, men jag hoppas att vi har möjlighet till att pröva påståenden och syna organisationer. Men det bör göras på ett schysst och respektfullt sätt. Jag frågar mig också, får man göra så här? Får kristna manipulera, vara arroganta, dribbla med siffror, tala osanning, vara extremt självcentrerade, dupera andra kristna, utnyttja kristnas naivitet, predika läror utan grund i bibeln?

Det är detta som vi prövar här: Talar Iris ministries sanning och är de värda vårt förtroende?

Wellstam skriver till sist: ”Tyvärr är det svårt för den oinsatte att bedöma de anklagelser mot nutida karismatik som finns på diverse bloggar & youtube. Även om det är teologisk tveksamt och ogrundat så tenderar mängden anklagelser, vridningar och skrämseltaktiken att lura några.”

Att kalla den prövning som görs mot viss! nutida karismatik. (Han gillar att generalisera) för teologiskt tveksam och ogrundad är verkligen märkligt. Är det något en del av dessa bloggar gör så är det ju att använda ordet som grund och jämföra med vissa predikanter/lärares undervisning. Det finns ju hur mycket som helst skrivet och ofta är det ganska välgrundat, inte alltid, men det finns många som har goda grunder för sin kritik och skepticism gentemot vissa strömningar inom kristendomen.

Wellstam har ju rätt att ha vilka kristna förebilder som helst.
Vi får väl se en dag om han valde rätt sådana?

Azaryahu

120831

8. Reflektioner: New Wine mötet i Vänersborg med Heidi Baker.

Heidi Baker: Missionär och grundare till Iris ministries. Bor i Pemba, Mocambique. Detta skriver wikipedia bl a.

the ministry has expanded to include well-drilling, free health clinics that service the poor and sick, feeding programs, primary and secondary schools, cottage industries and 5000 churches in Mozambique and a total of over 8,000 churches in over 20 nations. There are multiple ‘bases’ with Bible schools, as well as community outreaches and top-ranked public schools. In September 2008 Iris Ministries started a well digging project in Northern Mozambique. Their ministry is known for its reports of miracles

Det som kan nämnas först är att Heidi Baker ger ett ganska sympatiskt intryck, hon är välklädd, glad och verkar positiv. Sedan att hon har ett lite ytligt amerikanskt sätt är ju ganska förståeligt då hon är barn av sin kultur. Varför är hon intressant? Dels för att hon rör sig i det ”informella” nätverket New Apostolic Reformation vilka börjar få ett ganska stort inflytande i den kristna västvärlden, och dels för att det finns relativt lite information om henne på internet jämfört med de andra ledarna i detta nätverk. Men det finns dock lite om du vet var du skall leta.

Här är tips på lite viktiga länkar som bevisar hennes nära kontakter med NAR:s sk. profeter och apostlar:

Välskriven artikel som visar hennes kopplingar med NAR och Peter Wagner : (del 1) (Läs gärna några av de sista kommentarerna på bloggen)

http://debatingobama.blogspot.se/2012/05/heidi-baker-and-new-apostolic.html

(del 2)

http://debatingobama.blogspot.se/2012/05/discerning-heidi-baker-c-peter-wagner.html

Organisation där hon är co-founder:

http://revivalalliance.com/

Che Ahn och Todd Bentley i samband med Lakeland. Lyssna vad Che Ahn säger runt 2.15 och vidare. Hela klippet säger ju en hel del men just vid detta tillfälle nämner han Heidi Baker.

http://www.youtube.com/watch?v=lIAuD_OEcUs

Det är ganska uppenbart att hon och hennes man har nära samarbete med vissa högt uppsatta inom NAR. Artikeln här uppe nämner fler kopplingar.

Men ok, visst det säger en hel del egentligen men det går ju inte bara att gå på ”guilt by association”. Så jag bestämde mig för att ge ett möte med henne en chans, så jag passade på en söndag förmiddag under New Vines konferens i Vänersborg.

Det här är ungefär vad jag kom ihåg. Förhoppningsvis finns det inspelat hos New Vine om någon vill kontrollera vissa saker noggrannare. Jag ställer ett antal frågor i samband med texten ibland av pedagogiska skäl.

Introduktion/bön: Nämner endast brottstycken här.

*Heidi nämner bl a att hennes bästa vän är den Helige Ande!

*Hon nämner att personerna i lokalen har chans att bli påfyllda av Anden!

*Hon nämner vidare att hon känner att Anden är i den bakre delen av lokalen på ett speciellt sätt.

*Någon slags manifestation i form av starkt rop och en snabbt nedåt och uppåtgående rörelse börjar visa sig hos den svenske tolken. (Denna manifestation dök upp vid några fler tillfällen under mötet)

Märkte att denna fråga var lite otydlig, så jag försöker göra en ny formulering.

Fråga 1:  Om du nu har fått Guds Ande i din kropp kan du få mer eller mindre? (Not: Det finns skriftställen som nämner att du skall uppfyllas av Ande och att lärjungarna skall tala till varandra i psalmer och lovsånger ef.5:18) Vilket jag tycker är lite annorlunda än att åka på olika konferenser och bli på nytt fylld av Anden vid flera tillfällen. Men det jag reagerade på är att under mötet lät det som att de närvarande verkligen kunde få den på mötet, jag trodde att den fanns hos de kristna redan. Kan Anden sippra ut hos en Jesu lärjunge för att sedan fyllas på?

Fråga 2: Kan det vara så att Anden är mer närvarande vid vissa bänkrader under en viss tid på detta möte?

OBS! Jag nämner dessa frågor då jag är lite osäker själv och det är inte säkert att det finns några enkla svar. Detta var endast en tidig reflektion och det var inte det jag mest reagerade på under detta möte.

Hon nämner att hennes ”predikan” skall utgå ifrån Hesekiel 47 i ställlet för det inplanerade, då hon fick en ingivelse från Gud efter bönen i början. Det intressanta är att hon nämner endast några enstaka verser i från detta kapitel vid några enstaka tillfällen. Mestadels handlade hennes ”predikan” om deras arbete i Mocambique bland fattiga barn. Och den absolut största delen (ca 1h om inte mer) handlade om en händelse där hon gick på grund med en båt och där vattnet började nå upp till midjan på henne. Här kopplade hon ihop denna händelse med skriftstället i Hesekiel 47. Vidare fortsatte hon med att hon upplevde hur Gud hjälpte henne ur denna situation via några fiskare som sedan blev frälsta. Det handlade i alla fall inte så mycket om tempelkällan och Israels gränser? Efter detta ingående bibelstudie började jag misstänka att hon i alla fall inte har lärandets gåva.

Efter ett tag började det tydligt märkas (om man hölls sig neutral med vissa skeptiska glasögon) att hon anspelade mycket på känslor, hon repeterade vad hon sa vid många tillfällen, (nästan lite för mycket) drog ut på berättelsen för att skapa en viss spänning och stämning. Hon böjde sig ofta ner och vände sig till några barn som satt på golvet nära scenen. Hon hade lätt kunna berätta denna händelse om båtturen på en kvart om inte mindre istället för 1-1 ½ h. Poängen var i alla fall till slut som jag uppfattade det, att du behöver betala ett högt pris för att ta emot räddning/frälsning, i och med att hon behövde betala dessa fiskare en relativt stor summa pengar för att bli räddad jämförde hon detta med det pris en kristen behöver betala för att följa Jesus. Visst det kan finnas en poäng med det. Hon nämnde även att hon minsann har bott på 7-stjärningt hotell och åkt jet-plan osv. Men det är inget i jämförelse med att bli räddad av dessa fiskare? Då fick hon med denna information också!;) Hon gav ett intryck av att hon endast är en vanlig person som lider för sin tro, och gav vissa exempel på det. Så det är både skeppsbrott och dyra hotell! Ja, varför inte?

Hon nämnde vidare att via hennes ministry så har det startats tusentals kyrkor i Mocambique och runt om i världen! På Wikipedia står det upp till 5000 kyrkor endast i Mocambique! Det är väl värt att granska. Jag antar att det inte är så många som har gjort det, dels för att du bör kunna tala portugisiska ganska hjälpligt och dels bör du vara på plats. Hon fortsatte med att säga att till och med FN har gett deras organisation möjlighet att använda helikoptrar (gratis?) för vissa syften. Uppenbarligen så gör de mycket för att hjälpa befolkningen i Mocambique, det är svårt att säga hur mycket, uppenbarligen finns det lokala kristna som höjer vissa varningsfingrar efter att ha läst några kommentarer till artikeln jag länkade till. Det är nog det här som ger det mest lömska intrycket. Garden sänks betydligt hos de flesta kristna som lyssnar märker jag efter att ha språkats vid efter mötet med några deltagare. Vem vågar överhuvudtaget nämna något annat än superlativ över en sådan god kristen? Att vara kritisk och skeptisk till en sådan tjänare och godhjärtad person som hjälper fattiga barn i Afrika och dessutom är andefylld är knappt möjligt? För vad gör du själv?

Men det handlar inte om att vara kritisk till personen Heidi Baker egentligen då hon verkar vara ganska sympatisk, utan en kristens uppgift är att pröva undervisningen och anden i den utifrån Bibeln.

Fråga 3. Finns det inte en stor risk att kristna vaggas in i ett känslomässigt rus och sänker den andliga garden och blir ovilliga till att pröva budskapet och använda sin urskiljning om predikanten, profeten, läraren också gör osedvanligt goda gärningar i ett fattigt land?

Mötet pågick i ungefär 3,5 h. Om någon statistik skall föras så upplevde jag att Anden nämndes i 85% av hennes tal om inte mer. Fadern och Jesus hade en något undanskymd roll. Visst det kanske kan vara positivt att nämna något om Andens gåvor osv. Den största delen i den liberala svenska kyrkan har ju exempelvis lämnat den karismatiska delen i tron. Men jag hade för mig att Anden pekade på Jesus, känner inte riktigt igen denna totala fokusering på Guds Ande. Det är ju inte så ofta vi behöver prata om syre och andning?

Fråga 4: Vad säger ordet? Pekar inte oftast Anden på Jesus som hänvisar till Fadern? 

Vid ett tillfälle så nämnde Heidi att hon fick ett profetiskt budskap från Gud att alla som var närvarande på mötet skulle föra 10 personer till frälsning inom ett år. Men hon korrigerade sig själv ganska snabbt då Gud nämnde att det skulle vara 12 personer istället!? Vi kan ju hoppas att det inte skapar en för stor press på deltagarna, då det inte är så enkelt att leva upp till denna profetia, då det är en smal impopulär väg att vandra. Egentligen är det ju svårt som kristen att inte vara positiv till en sådan profetia, men ändå var det något som inte kändes bekvämt med den. Men det är enkelt att kolla upp till nästa New Vine konferens 2013. Även de som försvarade Heidi vid ett senare samtal trodde inte på denna profetia utan menade att hon ville uppmuntra de närvarande?

Fråga 5: Vad säger ordet om profeter som profeterar saker som inte slår in? (Men denna profetia kan först testas i början på juli 2013 antar jag.)

I och med att hennes berättelse om båtturen drog ut på tiden började det märkas en viss otålighet och rörelse i publiken vilket kändes lite otippat. Jag själv blev ganska ofokuserad och marginellt berörd i alla fall. Dock så började Heidi att närma sig slutet på berättelsen och inledde eftermötet med att ge ett erbjudande om att få förbön vid scenen. Hon talade något om att de som känner en kallelse att bli människofiskare skulle närma sig vilket var många förståeligt nog. Efter ett tag så nämnde hon att Gud ville att hon skulle ta upp två viktiga moment.

Alla personer med obotbara sjukdomar skulle samlas till höger om scenen för att hon upplevde att alla barn som var närvarnade på mötet skulle be för dessa så att hon själv inte skulle kunna få någon ära vid ett ev. helande. Det tog ju ett litet tag att samla ihop alla stackars små barn som skulle be för dessa personer. Sedan gav hon vissa instruktioner om hur de skulle be, och ledde dem i en kortversion av Fader vår. Efter ett frågade hon barnen ”Who´s father? (Hon syftade på Gud här förstod en vuxen). Men då barnen inte responderade på det sätt hon ville ställde hon frågan igen vid flera tillfällen, mer och mer forcerande (ca 5 ggr). Detta var nog det enda tillfälle där man kunde ana en viss irritation under hennes leende yttre. De stackars barnen förstod väl antagligen inte vad hon menade även om det tolkades. Sedan gavs tydliga instruktioner hur de skulle be, bl a skulle en hand läggas på personen för att sedan utökas till två händer osv?

Fråga 6: Är det ok att forcera barn att be för personer med obotliga sjukdomar. Det var ju inte riktigt så att de kunde välja själva, utan alla barn skulle ju gå dit?

(Jag antar att vissa föräldrar valde att inte skicka dit sina barn, det var dock svårt att bedöma hur många som gjorde vad. Uppenbarligen var det inte tillräckligt med barn då Heidi Baker nämnde att det var för få barn vid flera tillfällen.)

Det var vid detta tillfälle hon sa det kanske mest kontroversiella påståendet under hela mötet. Och det var att barnen kunde hämta kroppsdelar i ett rum i himmelen och ta ner dessa för att de skulle ”infogas” (min tolkning) i den person de bad för?

Fråga 7: Var står det i Bibeln? Är det ok att lära ut en sådan utombiblisk princip till barn?

Hon gick ganska snabbt över till nästa moment vilket var att be för de som kände en kallelse att missionera i ett annat land. Hon nämnde även vid något tillfälle att hon känner att det blir en väckelse snart och att de närvarande har en viktig uppgift, jag antar att det var därför det var så viktigt att ta emot denna vind som rörde sig i lokalen och bli uppfylld.

Hon nämnde även att hon hade rest lång väg (Mocambique) för att medverka på denna konferens. Det verkar som hon hade rest från södra Afrika endast för denna konferens. Väldigt lång resa för ett kvälls och morgonmöte i Vänersborg. Kuriosa: mellan 25-35h enkel väg om du flyger från Maputo till Landvetter. Och då är inte transporten till flygplatsen inkluderad. Detta var antagligen ett väldigt viktigt möte för Heidi eller deltagarna, eller så var kollekten i Vändersborg till barnhemmen i Mocambique det drivande?

Ännu en reflektion är att jag inte hörde någon sorts förmaning, uppmaning till omvändelse, förkrosselse över synd och apati osv. Utan endast någon sorts andlig coachning att finna sin kallelse och vara beredda på den stora väckelsen. Det kliar härligt för öronen!;)

8. Hur många gånger måste kristna gå på konferenser och möten för att få reda på sin kallelse och bli pånytt-fyllda i Anden? (Jag vet att många som medverkade på denna konferens reser långt för att lyssna på vissa sk profeter och apostlar i NAR rörelsen, Bill Johnson bl a, och för att få del i de andliga upplevelserna i deras kyrkor)

Detta var vad jag uppfattade och det får prövas. Innan jag åkte så hade jag en viss skepsis till denna talare, pga olika nämnda orsaker (kopplingar till NAR rörelsen). Och jag kanske inte var så neutral, men jag gav det en chans, och jag måste tyvärr säga att min skepticism har växt och jag blev ganska oroad över hur många som verkar ta till sig henne som inspiratör och föredöme och väljer att tro förutsättningslöst på hennes berättelser utan några sunda invändningar. Jag hade gärna velat ställa några frågor direkt till Heidi Baker, men det fanns tyvärr inte tid för det vid detta tillfälle.

Not 1: Märkväl att jag inte uttalar mig om Gud berörde någon enskild kristen vid detta möte  eller inte. Jag anser att det är fullt möjligt för Gud att möta en ärlig sökare trots religiösa hinder.

Not 2: Har kontaktat New Vines ledning med vissa frågor. Väntar på svar därifrån.

7.Svar till artikeln angående Millenniumproblemet.

Då jag märkte att jag inte riktigt förstod och höll med artikelförfattaren Kamau Mweru på vissa punkter i hans  svar på tråden till hans artikel: Början och slutet – millenniumproblemet. Så har jag valt att lägga ut ett långt inlägg på denna tråd här:

Jag ställer 11 teologiska frågor. Reflektera gärna över dessa.

Not: Poängen med eskatologiska och teologiska dialoger enligt mig är att förstå vad Bibeln menar och att ha respekt för dessa judisk/kristna skrifter.

Obs! Det kan vara en fördel att ha läst tråden innan.

————————————————————–

Hej!

Angående punkt 1: ” Angående texten i upp.20: Varför poängterar texten martyrerna här?”

Upp.20:4 Säger helt klart att det i alla fall är martyrer som har del i den första uppståndelsen, (om det nu visar sig att det även finns en del pingstvänner och baptister från Skandinavien som inte är martyrer får vara osagt). Texten fortsätter med: 20:5 (De övriga döda blevo icke levande, förrän de tusen åren hade gått till ända)

Fråga 1: Ursäkta om jag inte förstår din tolkning riktigt, men vilka är dessa övriga?

Här säger texten uttryckligen att de övriga får vänta i tusen år! Så uppenbarligen finns det fler tillfällen?

Du skriver nämligen: Det vet jag inte, men konsekvensen, om det är bara martyrerna, blir att uppryckelsen sker efter millenniet. Den tron kallas “post-millenialism”. (Se bilden i bloggposten.) En annan “förklaring” av betydelsen av “den första uppståndelsen” är att det handlar om flera tillfällen där döda uppstår innan den yttersta domen. Jag tycker att denna “förklaring” är långsökt och lutar mera åt “bort-förklaring” av uppryckelsen.

————————————

Joh.11:23Jesus sade till henne: ”Din broder skall stå upp igen.” 24Marta svarade honom: ”Jag vet att han skall stå upp, vid uppståndelsen på den yttersta dagen.”

Fråga 2: Vilken yttersta dag syftar Marta på här? Är det upp.20:13? Eller är det tidigare?

——————————————————

Angående punkt 3: Det står faktiskt inte var de kristustrogna tar vägen, heller? Tillbaks till jorden och tusenårsriket eller till någon himmelsk boning.

Du skriver:Nej, det stämmer, men Bibeln måste läsas om en enhet. Och det talas mycket om att samla skatter i Himmelen. Vidare lovade Jesus att bereda oss boningar “i sin Faders hus”. Och på flera ställen står det att Gud bor i Himmelen.

K: Självklart skall ordet läsas som en enhet. Men helheten talar mer om att vi skall uppstå, att tusenårsriket är ett faktum med Kristus som regent, och att de kristustrogna får umgås med Gud i evighet i det nya Jerusalem. Upp.21

Det leder till en annan intressant fråga:

Fråga 3: Var är de nu avlidna kristustrogna efter år 35 ca? Var är de avlidna rättfärdiga judarna och profeterna nu?

Fråga 4: Visa gärna ett enda ställe i skriften att en avliden profet, rättfärdig jude eller kristustrogen är i Himmelen idag innan den yttersta domen eller efter den första uppståndelsen har varit? Dessa texter om skatter i himmelen, boningar osv. nämner inget om var bl a en kristustrogen hamnar innan domen.

Obs! Vissa exempel finns på profeter i GT. Men de blev borttagna emedan de levde enligt min tolkning.

———————————–

Du skriver: Många av dessa texter blir ganska symboliska, eller meningslösa, om vår destination skulle vara tusenårsriket.

K: Varför det? Varför skulle dessa texter vara meningslösa? De talar ju om en plats efter tusenårsriket för de kristustrogna som inte är martyrer?

Att använda argument som att vissa håller på att förbereda sig för tusenårsriket? Eh? Och att det kan medföra en osund lagiskhet är väldigt märkligt? Bara för att det finns märkliga sekter så har det väl inte så mycket med själva den teologiska diskussionen att göra?

Tusenårsriket eller det kommande fredsriket är väl verkligen något som skriften nämner speciellt de judiska skrifterna i GT:

Mik 4:3

Och han skall döma mellan många folk

och skipa rätt åt mäktiga hednafolk,

ända bort i fjärran land.

Då skola de smida sina svärd till plogbillar

och sina spjut till vingårdsknivar.

Folken skola ej mer lyfta svärd mot varandra

och icke mer lära sig att strida.

Även NT: (När är det här i tiden?)

1 kor 6:2. Vet ni inte, att de heliga skall döma

världen? Om nu världen skall dömas

av er, duger ni då inte till att döma i

småsaker?

Luk. 22:30så att I skolen få äta och dricka vid mitt bord i mitt rike och sitta på troner såsom domare över Israels tolv släkter.

Matt.19:28Jesus svarade dem: ”Sannerligen säger jag eder: När världen födes på nytt, då när Människosonen sätter sig på sin härlighets tron, då skolen också I, som haven efterföljt mig, få sitta på tolv troner såsom domare över Israels tolv stammar.

Fråga 5: Vilka är dessa som skall döma världen med Jesus?

——————————————–

Angående punkt 4. Tror du alltså att du är i Himmelen med Fadern när Jesus är på jorden under tusenårsriket?

Du skriver: Jag tror att frågan är irrelevant. Ungefär som när ett barn frågar om det kommer att finnas katter i Himmelen, för annars vill barnet inte dit.

K: Jag anser nog denna fråga relevant. Dels för att ditt svar låter lite flummigt och dels för att jag hittar inget skriftbelägg för den konkreta fysiska, mystiska andliga enhet du nämner? Det kanske kan vara så att ex. de kristustrogna pingst och baptistvännerna är med Fadern och har en speciell connection med Jesus som styr tusenårsriket med de kristustrogna martyrerna på jorden?

Fråga 6: Men det står inget i skriften om detta, eller kan du visa mig det stället i sådana fall?

—————————-

Du har nämnt att du inte kommer att stå inför den yttersta domen och att du tror att du är med i den första uppståndelsen.

Hur förklarar du dessa skriftställen:

Rom 14:10 Men du, varför dömer du din broder? Och du åter, varför föraktar du din broder? Vi skola ju alla en gång stå inför Guds domstol.

Rom 14: 12 Alltså skall var och en av oss inför Gud göra räkenskap för sig själv.

2 kor. 5:10Ty vi måste alla, sådana vi äro, träda fram inför Kristi domstol, för att var och en skall få igen sitt jordelivs gärningar, alltefter som han har handlat, vare sig han har gjort gott eller ont.

Fråga 7: Gäller inte dessa skriftställen dig?

—————————————

Matt. 16:27Människosonen skall komma i sin Faders härlighet med sina änglar, och då skall han vedergälla var och en efter hans gärningar.

Fråga 8: De kristustrogna verkar tydligen inte inbegripas här, var är de när Jesus återvänder till jorden? För att vara tydlig: Var är du när Jesus återvänder, har du redan blivit uppryckt till Himmelen?

————————————-

I upp.20:12 står det att Livets bok öppnas.

Fråga 9: Vilka är de döda som står inför den yttersta domen? Uppenbarligen finns det rättfärdiga där också. Vilka är dessa?

Fråga 10: Varför öppnas Livets bok, om många som står med där inte räknas upp? Enligt dig själv du exempelvis?

Mose räknar med att stå med i livets bok.

2 mos. 32:32 Men förlåt dem nu deras synd; varom icke, så utplåna mig ur boken som du skriver i.

Paulus skriver så här: Fil. 4:3Ja, också till dig, min Synsygus — du som med rätta bär det namnet — har jag en bön: Var dessa kvinnor till hjälp, ty jämte mig hava de kämpat i evangelii tjänst, de såväl som Klemens och mina andra medarbetare, vilkas namn äro skrivna i livets bok.

——————————————-

I skriften står det att den yttersta domen är efter tusenårsriket, och det nya Jerusalem blir tillgängligt först efter domen. Upp.21.

Viktig fråga 11:Det betyder eventuellt att du som har varit i Himmelen under tusenårsriket och är vid sidan om den yttersta domen och observerar detta skall flyttas till en ny boning? 

Eller menar du att du redan hamnar i det nya Jerusalem innan tusenårsriket och den yttersta domen? Var hittar du skriftbelägg för detta?

Fråga 12: Kan det vara så att när vissa kristna nämner Himmelen så har de blandat ihop det med paradiset som det nya testamentet nämner?

——————————————-

Slutord: Vissa kristna säger kanske att dessa frågor inte är så viktiga. Och de har de rätt att tycka.

Men varför väljer många att gå på vad de hör i kyrkorna utan att sätta sig in i vad skriften egentligen säger?

MVH/

Kristian